VIÊN NÉN MELOXICAM

Tabellae Meloxicam

 

Là viên nén chứa meloxicam.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “ Thuốc viên nén”( Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây:

Hàm lượng meloxicam, C14 H13N3O4S2, từ  95,0 đến 105,0 %  so với hàm lượng ghi trên nhăn.

Tính chất

Viên nén màu vàng nhạt, thành và cạnh viên lành lặn.

 Định tính

A. Phương pháp sắc kư lớp mỏng ( Phụ lục 5.4).

Bản mỏng : Silica gel F254. .

Dung môi khai triển: Amoniac 13,5M - methanol -  dicloromethan  ( 1: 20: 80)

Dung dịch thử: Cân một lượng bột viên đă nghiền mịn tương ứng với khoảng 50 mg meloxicam , thêm 5 ml dung dịch natri hydroxyd 0,1M trong methanol (TT) và 20 ml methanol (TT), lắc trong 15 phút và lọc.

Dung dịch đối chiếu: Ḥa tan 50 mg meloxicam trong 5 ml dung dịch natri hydroxyd  0,1M trong  methanol (TT), pha loăng dung dịch thu được thành 25 ml bằng methanol (TT).

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 μl mỗi dung dịch trên. Sau khi triển khai, lấy bản mỏng ra để khô ngoài không khí. Quan sát dưới sáng tử ngoại ở bước sóng 254 nm.

Vết chính trong sắc kư đồ của dung dịch thử  phải phù hợp về h́nh dạng, màu sắc và Rf với vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu.

B. Trong mục Định lượng, sắc kư đồ của dung dịch thử  phải cho pic chính có thời gian lưu tương ứng  với thời gian lưu của  pic meloxicam trên sắc kư đồ của dung dịch chuẩn.

 

Độ hoà tan ( Phụ lục 11.4)

Thiết bị: Kiếu cánh khuấy.

Môi trường hoà tan: 900 ml dung dịch đệm .

Chuẩn bị dung dịch đệm: Ḥa tan 13,61 g kali dihydroophosphat (KH2 PO4 ) (TT) trong 800 ml nước, điều chỉnh đến  pH 7,5 với dung dịch natri hydroxyd 0,5 M  và thêm nước vừa đủ 1000 ml.

Tốc độ quay: 50  ṿng/phút.

Thời gian: 45 phút

Cách tiến hành:

Xác định bằng phương pháp quang phổ tử ngoại và khả kiến (Phụ lục 4.1).

Dung dịch chuẩn: Hoà tan 30 mg meloxicam chuẩn trong 5 ml methanol (TT), thêm 1 ml dung dịch natri hydroxyd 0,1M và thêm môi trường ḥa tan tới vừa đủ 200 ml. Pha loăng 5 ml dung dịch này thành 100 ml với dung dịch môi trường hoà tan (dung dịch có hàm lượng meloxicam khoảng 0,00075 %).

Dung dịch thử: Lọc dung dịch môi trường sau khi ḥa tan chế phẩm, bỏ 20 ml dịch lọc đầu, pha loăng với  môi trường ḥa tan để có nồng độ tương đương với dung dịch chuẩn (nếu cần).

Đo dộ hấp thụ (Phụ lục 4.1) của dung dịch chuẩn và dung dịch thử ở bước sóng 362 nm, mẫu trắng là môi trường  ḥa tan.

Tính hàm lượng meloxicam đă hoà tan trong một viên từ độ hấp thụ của dung dịch chuẩn, dung dịch thử và hàm lượng của C14 H13N3O4S2     trong meloxicam chuẩn. 

Yêu cầu: Không ít hơn 70 % lượng meloxicam, C14 H13N3O4S2, so với lượng ghi trên nhăn được hoà tan trong 45 phút.

Tạp chất liên quan  

Tiến hành bằng phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3).

Pha động: Trộn đều 630 ml dung môi A và 370 ml dung môi B.

Dung môi A: Dung dịch diamoni hydrophosphat 0,20 %, điều chỉnh tới pH 7 bằng dung dịch acid phosphoric loăng (TT).

Dung môi B: Trộn 650 ml methanol (TT) với 100 ml 2-propanol (TT), trộn đều.

Dung dịch (1): Cân một lượng bột viên đă nghiền mịn tương ứng với khoảng 30 mg meloxicam, thêm 10 ml dung dịch natri hydroxyd 1M (TT), quấy đều để làm ẩm, thêm 40 ml methanol (TT), lắc siêu âm trong 5 phút. Thêm tiếp 40 ml methanol, lắc bằng khuấy từ trong 3 giờ và sau đó lắc siêu âm trong 5 phút. Để nguội, thêm methanol (TT) vừa đủ 100 ml và lọc qua màng lọc 0,45 μm.

Dung dịch (2): Hoà loăng 2 ml dung dịch (1) thành 100 ml với methanol (TT); pha loăng 1 ml dung dịch này thành 10 ml với methanol (TT).

Dung dịch (3): Ḥa tan 4,5 mg 5-methylthiazol-2-ylamin trong 20 ml dung dịch natri hydroxyd 1M (TT) và 20 ml methanol (TT), để nguội và thêm methanol (TT) vừa đủ 200 ml. Pha loăng 1 ml  dung dịch này thành 50ml với methanol (TT).

Dung dịch (4): Hỗn hợp đồng thể tích dung dịch (1) và dung dịch (3).

Điều kiện sắc kư

Cột thép không gỉ (10 cm x 4.0 mm) nhồi pha tĩnh C (10μm).

Nhiệt độ cột: 40 o C.

Detector quang phổ tử ngoại đặt ở bước sóng 254 nm.

Tốc độ ḍng: 0,8 ml/phút.

Thể tích tiêm: 20 μl.

Cách tiến hành

Phép thử chỉ có giá trị nếu trong sắc kư đồ của dung dịch (4), hệ số phân giải giữa hai pic chính ít nhất bằng 4.

Trong sắc kư đồ của dung dịch (1), diện tích của pic tương ứng với 5-methylthiazol-2-ylamin không được lớn hơn diện tích pic chính trong sắc kư đồ của dung dịch (3)(0,15%); diện tích của bất kỳ pic phụ nào khác không được lớn hơn diện tích của pic chính trong sắc kư đồ của  dung dịch (2) (0,2%) và tổng diện tích của các píc phụ không được lớn hơn 2,5 lần diện tíc của pic chính trong sắc kư đồ của dung dịch (2) (0,5%).

 

Định lượng 

Phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3)

Pha động, điều kiện sắc kư thực hiện như mục Tạp chất liên quan.

Dung dịch thử: Cân 20 viên, tính khối lượng trung b́nh viên và nghiền thành bột mịn. Cân chính xác một lượng bột viên tương ứng với khoảng 30 mg meloxicam, thêm 10 ml dung dịch natri hydroxyd 1M (TT), thêm 40 ml methanol (TT), lắc siêu âm trong 5 phút. Thêm tiếp 40 ml methanol (TT), lắc bằng khuấy từ trong 3 giờ và sau đó lắc siêu âm trong 5 phút. Để nguội, thêm methanol (TT) vừa đủ 100ml và lọc (qua màng lọc 0,45  μm).

Dung dịch chuẩn: Hoà tan 30 mg meloxicam chuẩn trong 10 ml dung dịch natri hydroxyd 1M (TT), thêm 40 ml methanol (TT), để nguội và thêm methanol (TT)  vừa đủ 100ml.

Cách tiến hành

Tiến hành sắc kư lần lượt với dung dịch chuẩn và dung dịch thử.

Tính hàm lượng meloxicam, C14 H13N3O4S2 , trong viên dựa vào diện tích pic chính thu được trên sắc kư đồ của dung dịch chuẩn, dung dịch thử và hàm lượng C14 H13N3O4S2  trong meloxicam chuẩn.

 

Bảo quản

Bảo quản ở nơi khô , nhiệt độ từ 15 – 30 o C (tèt nhÊt lµ 25oC).

 

Loại thuốc

Thuốc chống viên không steroid

 

Hàm lượng thường dùng

Viên nén: 7,5 mg, 15 mg.