MAGNESI STEARAT

Magnessii stearas

                                                                             

Magnesi stearat là hỗn hợp các muối của magnesi và các acid béo và có thể chứa những tỷ lệ thay đổi của magnesi palmitat [(C15H31COO)2 Mg; P.t.l: 535,1] và magnesi stearic[(C17H35COO)2 Mg; P.t.l: 591,3], phải chứa từ 4,0 đến 5,0% magnesi (Mg), tính theo chế phẩm đă làm khô. Acid béo chứa không ít hơn 40,0% acid stearic và tổng lượng acid stearic và acid palmitic không ít hơn 90,0%.

Tính chất

Bột trắng mịn, nhẹ, sờ nhờn tay. Thực tế không tan trong nước và ethanol.

Định tính

Có thể chọn một trong hai nhóm định tính sau:

Nhóm I: C, D.

Nhóm II: A, B, D.

Dung dịch S: Cho 50 ml ether không có peroxid (TT) vào 5,0 g chế phẩm, sau đó thêm 20 ml dung dịch acid nitric 2 M (TT) và 20 ml nước. Đun nóng dưới ống sinh hàn hồi lưu đến khi ḥa tan hoàn toàn. Để nguội, tách riêng lớp nước; Lắc lớp ether 2 lần, mỗi lần với 4 ml nước. Gộp tất cả các lớp nước và rửa với 15 ml ether  không có peroxid (TT). Pha loăng lớp nước thành 50 ml bằng nước.

A. Bốc hơi lớp ether của quá tŕnh chuẩn bị dung dịch S đến khô và sấy cắn ở 100 – 105 oC. Điểm đông đặc của cắn không được thấp hơn 53 oC (Phụ lục 6.6).

B. Lấy 0,200 g cắn thu được từ mục A (phần định tính), ḥa tan trong 25 ml dung môi qui định. Chỉ số acid của các acid béo phải từ 195 đến 210 ( Phụ lục 7.2 ).

C. Trên sắc kư đồ ở mục thành phần acid béo: thời gian lưu của các pic chính của dung dịch thử phải tương ứng với các pic của dung dịch phân giải.

D. 1 ml dung dịch S phải cho phản ứng định tính của magnesi (Phụ lục 8.1).

Giới hạn acid - kiềm

Ḥa 1,0 g chế phẩm trong 20 ml nước không có carbon dioxyd (TT) và đun sôi trong 1 phút (vừa đun vừa lắc liên tục), để nguội, lọc. Thêm 0,05 ml dung dịch xanh bromothymol (TT) vào 10 ml dịch lọc. Dung dịch phải chuyển màu khi thêm không quá 0,5 ml dung dịch acid hydrocloric 0,01 M (CĐ) hoặc dung dịch natri hydroxyd 0,01 M (CĐ).

Clorid

Không được quá 0,1% (Phụ lục 9.4.5).

Pha loăng 0,5 ml dung dịch S thành 15 ml bằng nước và tiến hành thử.

Sulfat

Không được quá 0,5% (Phụ lục 9.4.14).

Pha loăng 0,3 ml dung dịch S thành 15 ml bằng nước và tiến hành thử.

Cadmi

Không được quá 3 phần triệu.

Xác định bằng phuơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (Phụ lục 4.4, phương pháp 2).

Dung dịch thử: Cân 50,0 mg chế phẩm  và cho vào dụng cụ phá mẫu bằng polytetrafluoroethylen, thêm 0,5 ml hỗn hợp acid hydrocloric -  acid nitric không có ch́ và cadmi (1 : 5). Phá mẫu ở 170 oC trong 5 giờ. Để nguội, ḥa tan cắn bằng nước và pha loăng thành 5,0 ml.

Dung dịch chuẩn: Chuẩn bị các dung dịch chuẩn bằng cách dùng dung dịch cadmi chuẩn 10 phần triệu (TT), và pha loăng khi cần thiết bằng dung dịch acid hydrocloric 1% (TT).

Đo độ hấp thụ ở bước sóng 228,8 nm, dùng đèn cathod rỗng cadmi làm nguồn bức xạ và ḷ graphit.

Ch́

Không đựơc quá 10 phần triệu.

Xác định bằng phuơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (Phụ lục 4.4, phuơng pháp 2).

Dung dịch thử: Chuẩn bị dung dịch thử như ở phần thử cadmi.

Dung dịch chuẩn: Chuẩn bị các dung dịch chuẩn bằng cách dùng dung dịch ch́ chuẩn 10 phần triệu (TT) và pha loăng bằng nước khi cần thiết.

Đo độ hấp thụ ở bước sóng 283,3 nm, dùng đèn cathod rỗng ch́ làm nguồn bức xạ và ḷ graphit. Tuỳ thuộc thiết bị có thể dùng vạch phát xạ ở 217,0 nm.

Nickel

Không đựơc quá 5 phần triệu.

Xác định bằng phuơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (Phụ lục 4.4, phuơng pháp 2).

Dung dịch thử: Chuẩn bị dung dịch thử như ở phần thử cadmi.

Dung dịch chuẩn: Chuẩn bị các dung dịch chuẩn bằng cách dùng dung dịch nickel chuẩn 10 phần triệu (TT) và pha loăng bằng nước khi cần thiết.

Đo độ hấp thụ ở bước sóng 232,0 nm, dùng đèn cathod rỗng nickel làm nguồn bức xạ và ḷ graphit.

Mất khối lượng do làm khô

Không được quá 6,0% (Phụ lục 9.6).

(1,000 g; 100 – 105 oC).

Độ nhiễm khuẩn

Tổng số vi khuẩn sống lại được không được quá 103 vi sinh vật trong 1 g chế phẩm. Xác định bằng phương pháp đĩa thạch (Phụ lục 13.6).

Chế phẩm không được có E. coli (Phụ lục 13.6).

Định lượng

Magnesi: Cân 0,500 g chế phẩm vào một b́nh nón dung tích 250 ml, thêm vào 50 ml hỗn hợp đồng thể tích n-butanol (TT)ethanol (TT), 5 ml amoniac đậm đặc (TT), 3 ml dung dịch đệm amoni clorid pH 10,0 (TT), 30,0 ml dung dịch natri edetat 0,1 M (CĐ) và 15 mg hỗn hợp đen eriocrom T (TT), đun nóng ở 45 – 50 oC đến khi dung dịch trong và chuẩn độ bằng dung dịch kẽm sulfat 0,1 M (CĐ) đến khi màu chuyển từ xanh sang tím. Song song làm mẫu trắng.

1 ml dung dịch natri edetat 0,1 M (CĐ) tương đương với 2,431 mg magnesi (Mg).

Thành phần acid béo:

Xác định bằng phương pháp sắc kư khí (Phụ lục 5.2).

Dung dịch thử: Ḥa 0,10 g chế phẩm trong 5 ml dung dịch boron trifluorid trong methanol (TT) vào b́nh nón có lắp sinh hàn hồi lưu. Đun sôi hồi lưu trong 10 phút. Thêm 4 ml heptan (TT) qua sinh hàn và đun sôi tiếp 10 phút. Để nguội, thêm 20 ml dung dịch natri clorid băo ḥa (TT). Lắc và để tách lớp. Lấy khoảng 2 ml lớp dung môi hữu cơ và làm khô qua 0,2 g natri sulfat khan (TT). Lấy 1,0 ml pha loăng với heptan (TT) thành 10,0 ml.

Dụng dịch phân giải: Chuẩn bị như dung dịch thử, dùng 50,0 mg acid palmitic chuẩn (ĐC) và 50,0 mg acid stearic chuẩn (ĐC) thay cho chế phẩm.

Điều kiện sắc kư:

Cột fused - silica (30 m x 0,32 mm) được tráng với macrogol 20000 (độ dày lớp phim 0,5 mm).

Khí mang: Heli dùng cho sắc kư, lưu lượng 2,4 ml/phút.

Detector ion hoá ngọn lửa.

Nhiệt độ: Duy tŕ nhiệt độ buồng tiêm ở 220 oC, nhiệt độ của detector ở 260 oC và nhiệt độ của cột theo chương tŕnh sau:

 

Thời gian

(Phút)

Nhiệt độ

(oC)

Tốc độ tăng nhiệt độ

(oC/phút)

Ghi chú

0 - 2

70

-

Đẳng nhiệt

2 - 36

70 ® 240

5

Tăng tuyến tính

36 - 41

240

-

Đẳng nhiệt

 

Cách tiến hành:

Tiêm 1 ml  dung dịch phân giải. Với điều kiện sắc kư trên, thời gian lưu tương đối của methyl palmitat so với methyl stearat là 0,88. Phép thử chỉ có giá trị khi độ phân giải của methyl palmitat và methyl stearat trong dung dịch chuẩn ít nhất là 5,0.

Tiêm 1 ml  dung dịch thử. Tính hàm lượng (%) của acid stearic và acid palmitic dựa trên diện tích pic của  methyl palmitat và methyl stearat trong dung dịch thử theo phương pháp chuẩn hóa, bỏ qua các pic của dung môi.

Bảo quản

Đựng trong chai, lọ kín.