KAOLIN NANG  

Kaolinum ponderosum

 

Kaolin nang la nhom silicat thien nhien ngam nc a c loai tap chat, co thanh phan thay oi.

Tnh chat  

Bot mn trang hoac trang nga, s co cam giac trn. Thc te khong tan trong nc va cac dung moi hu c.

nh tnh  

A. Them 1 g kali nitrat (TT) va 3 g natri carbonat (TT) vao 0,5 g che pham trong chen kim loai va un nong cho en khi hon hp chay. e nguoi, them vao hon hp 20 ml nc soi, tron eu va loc. Ra can vi 50 ml nc. Them vao can 1 ml acid hydrocloric (TT) va 5 ml nc. Loc, them vao dch loc 1 ml dung dch natri hydroxyd 10 M (TT) va loc. Them vao dch loc 3 ml dung dch amoni clorid (TT), tua keo trang xuat hien.

B. Them 2,0 g che pham c chia thanh 20 phan vao 100 ml dung dch natri lauryl sulfat 1% (TT) trong mot ong ong chia vach 100 ml co ng knh 30 mm. Sap xep th t them vao sao cho khoang cach gia cac lan them vao cua moi phan cach nhau 2 phut. e yen 2 gi. The tch quan sat c cua phan can lang xuong khong c ln hn 5 ml.

C. Lay 0,25 g che pham th phan ng cua silicat (Phu luc 8.1).

Gii han acid - kiem  

Dung dch S: Them mot hon hp gom 6 ml acid acetic (TT) va 34 ml nc vao 4 g che pham. Lac trong mot phut va loc.

Them 20 ml nc khong co carbon dioxyd (TT) vao 1,0 g che pham, lac trong 2 phut va loc. Them vao 10 ml dch loc 0,1 ml dung dch phenolphtalein (TT). Dung dch phai khong mau va phai chuyen sang mau hong khi them khong qua 0,25 ml dung dch natri hydroxyd 0,01 M (C).

Tap chat hu c  

Nung en o 0,3 g che pham trong chen nung. Can ch c phep hi co mau so vi che pham ban au.

Kha nang hap phu  

Them 10,0 ml dung dch xanh methylen 0,37% vao 1,0 g che pham trong ong nghiem co nut mai va lac trong 2 phut. e lang. Ly tam va pha loang dung dch nay theo ty le 1 thanh 100 bang nc. Dung dch thu c co mau khong c am hn mau cua dung dch xanh methylen 0,003%.

Kha nang trng n  

Nghien 2 g che pham vi 2 ml nc. Hon hp thu c khong c chay.

Cac chat tan trong acid vo c  

Khong c qua 1,0%.

Them 7,5 ml dung dch acid hydrocloric loang (TT) va 27,5 ml nc vao 5,0 g che pham, un soi trong 5 phut. Loc, ra can tren pheu loc bang nc. Pha loang bang nc toan bo dch loc va nc ra thanh 50,0 ml (gi mot phan dung dch nay dung e th kim loai nang). Them 1,5 ml dung dch acid sulfuric 1 M (TT) vao 10,0 ml dung dch tren. Boc hi tren cach thuy en kho va nung. Khoi lng cua can khong c qua 10 mg.

Clorid  

Khong c qua 0,025% (Phu luc 9.4.5).

Lay 2 ml dung dch S pha loang thanh 15 ml bang nc va tien hanh th.

Sulfat  

Khong c qua 0,1% (Phu luc 9.4.14).

Lay 1,5 ml dung dch S pha loang thanh 15 ml bang nc va tien hanh th.

Calci  

Khong c qua 0,025% (Phu luc 9.4.3).

Lay 4 ml dung dch S pha loang vi nc cat thanh 15 ml va tien hanh th.

Kim loai nang  

Khong c qua 50 phan trieu (Phu luc 9.4.8).

Them 5 ml nc, 10 ml acid hydrocloric (TT) va 25 ml methyl isobutyl ceton (TT) vao 5 ml dung dch c chuan b e th cac chat tan trong acid vo c. Lac trong 2 phut. e yen cho tach lp. Boc hi lp nc en kho tren cach thuy. Hoa tan can trong 1 ml acid acetic (TT) va pha loang thanh 25 ml bang nc, loc. Lay 12 ml dch loc tien hanh th theo phng phap 1. Dung dung dch ch mau 1 phan trieu (TT) e chuan b mau oi chieu.

 

Khi kaolin nang c d nh dung san xuat cac thuoc e dung trong th phai ap ng yeu cau phep th kim loai nang di ay:

Kim loai nang

Khong c qua 25 phan trieu (Phu luc 9.4.8).

Them 10 ml nc, 20 ml acid hydrocloric (TT) va 25 ml methyl isobutyl ceton (TT) vao 10 ml dung dch c chuan b e th cac chat tan trong acid vo c. Lac trong 2 phut. e yen cho tach lp. Boc hi lp nc en kho tren cach thuy. Hoa tan can trong 1 ml acid acetic (TT) va pha loang thanh 25 ml bang nc, loc. Lay 12 ml dch loc tien hanh th theo phng phap 1. Dung dung dch ch mau 1 phan trieu (TT) e chuan b mau oi chieu.

o nhiem khuan   

Tong so vi khuan hieu kh co the song lai c khong c qua 1000 tren mot gam che pham. Xac nh bang phng phap a thach (Phu luc 13.6).

Bao quan  

Trong bao b kn.

Nhan

Phai ghi ro kha nang s dung cua che pham, v du nh che pham co phu hp cho muc ch san xuat cac thuoc dung trong hay khong.

Che pham  

Thuoc ap.