KALI CLORID

Kalii chloridum

KCl P.t.l: 74,6

Kali clorid phai cha t 99,0 en 100,5% KCl, tnh theo che pham a lam kho.

Tnh chat  

Tinh the khong mau hoac bot ket tinh trang, khong mui.

De tan trong nc, thc te khong tan trong ethanol.

nh tnh  

Dung dch S: Hoa tan 10,0 g che pham trong nc khong co carbon dioxyd (TT) va pha loang thanh 100 ml vi cung dung moi.

Dung dch S phai cho cac phan ng cua ion kali va ion clorid (Phu luc 8.1).

o trong va mau sac cua dung dch  

Dung dch S phai trong (Phu luc 9.2) va khong mau (Phu luc 9.3, phng phap 2).

Gii han acid - kiem  

Lay 50,0 ml dung dch S, them 0,1 ml dung dch xanh bromothymol (TT). Dung dch phai chuyen mau khi them khong qua 0,5 ml dung dch natri hydroxyd 0,01 N (C) hoac 0,5 ml dung dch acid hydrocloric 0,01 N (C).

Sulfat  

Khong c qua 0,03% (Phu luc 9.4.14).

Lay 5 ml dung dch S, them nc va u 15 ml va tien hanh th.

Iodid  

Lam am 5,0 g che pham bang cach them tng giot hon hp va mi pha gom 25 ml dung dch ho tinh bot khong co iodid (TT), 2,0 ml dung dch acid sulfuric 0,5 M (TT), 0,15 ml dung dch natri nitrit 10% va 25 ml nc. Sau 5 phut, quan sat di anh sang thng: Hon hp th nghiem khong c co bat ky tieu phan hoac vet mau xanh nao xuat hien.

Bromid  

Khong c qua 0,1%.

Pha loang 1,0 ml dung dch S thanh 50 ml bang nc. Them vao 5,0 ml dung dch nay 2,0 ml dung dch o phenol (TT2) va 1,0 ml dung dch cloramin T 0,02% (TT), tron eu ngay. Sau ung 2 phut, them 0,15 ml dung dch natri thiosulfat 0,1 M (TT), tron eu va pha loang thanh 10,0 ml bang nc. o hap thu (Phu luc 4.1) cua dung dch nay bc song 590 nm, dung nc lam mau trang, khong c ln hn o hap thu cua dung dch c chuan b trong cung ieu kien va cung thi gian nhng thay 5,0 ml dung dch th bang 5,0 ml dung dch kali bromid chuan cha 3,0 mg/ l.

Bari  

Lay 5,0 ml dung dch S, them 5,0 ml nc va 1,0 ml dung dch acid sulfuric 1 M (TT). Sau 15 phut, dung dch th khong c uc hn mot hon hp gom 5,0 ml dung dch S va 6,0 ml nc.

Kim loai nang  

Khong c qua 10 phan trieu (Phu luc 9.4.8).

Lay 12,0 ml dung dch S va tien hanh th theo phng phap 1. Dung dung dch ch mau 1 phan trieu (TT) e chuan b mau oi chieu.

Sat  

Khong c qua 20 phan trieu (Phu luc 9.4.13).

Lay 5,0 ml dung dch S, them nc va u 10 ml va tien hanh th.

Magnesi va cac kim loai kiem tho  

Khong c qua 0,02% (tnh theo calci) (Phu luc 9.4.16).

Dung 10,0 g che pham e th. The tch dung dch natri edetat 0,01 M (C) a dung khong c qua 5,0 ml.

Mat khoi lng do lam kho  

Khong c qua 1,0% (Phu luc 9.6).

(1,000 g; 100 105 oC; 3 gi).

nh lng  

Hoa tan 1,300 g che pham trong nc va pha loang thanh 100,0 ml vi cung dung moi. Lay chnh xac 10,0 ml dung dch tren cho vao bnh non, them 50 ml nc, 5 ml dung dch acid nitric 12,5% (TT), 25,0 ml dung dch bac nitrat 0,1 N (C) va 2 ml dung dch dibutylphtalat (hoac nitrobenzen) (TT). Lac eu va chuan o bang dung dch amoni thiocyanat 0,1 N (C). Dung 2 ml dung dch sat (III) amoni sulfat 10% (TT) lam ch th.

1 ml dung dch bac nitrat 0,1 N (C) tng ng vi 7,46 mg KCl.

 

oi vi che pham d nh dung pha cac dung dch tham phan va cac dung dch thuoc tiem, ngoai cac yeu cau tren phai at yeu cau ve natri va nhom.

Natri  

Khong c qua 0,1%.

Xac nh bang phng phap quang pho nguyen t phat xa (Phu luc 4.4, phng phap 1).

Dung dch th: Hoa tan 1,00 g che pham trong nc va pha loang thanh 100,0 ml vi cung dung moi.

Dung dch chuan: Hoa tan trong nc 0,5084 g natri clorid (TT) a c say 100 105 oC trong 3 gi va pha loang thanh 1000,0 ml vi cung dung moi (200 mg Na/ ml), pha loang tiep theo yeu cau.

o cng o phat xa 589 nm.

Nhom  

Khong c qua 1 phan trieu (Phu luc 9.4.9).

Dung dch th: Hoa tan 4,0 g che pham trong 100 ml nc, them 10 ml dung dch em acetat pH 6,0 (TT).

Dung dch oi chieu: Tron 2,0 ml dung dch nhom mau 2 phan trieu (TT) vi 10 ml dung dch em acetat pH 6,0 (TT) va 98 ml nc.

Dung dch mau trang: Tron 10 ml dung dch em acetat pH 6,0 (TT) vi 100 ml nc.

Bao quan  

ng trong lo nut kn e ni kho rao, tranh anh sang.

Loại thuốc  

Bo sung chat ien giai.

Che pham  

Dung dch tiem kali clorid; Dch truyen dextrose kali clorid va natri clorid; Dch truyen dextrose va kali clorid; Hon hp muoi pha dung dch uong bu chat ien giai. Vien kali clorid tac dung keo dai.