HYDROCLOROTHIAZID

Hydrochlorothiazidum

 

 

 

 

 

 

 

 

C7H8ClN3O4S2                                                                                                  P.t.l: 297,7

Hydroclorothiazid phải chứa từ 98,0 đến 102,0%  6-cloro-3,4 dihydro-2H-1,2,4 benzothiadiazin-7-sulfonamid 1,1-dioxyd, tính theo chế phẩm đă làm khô.

Tính chất

Bột kết tinh màu trắng hoặc gần như trắng, rất ít tan trong nước, hơi tan trong ethanol 96%, tan trong aceton, tan trong dung dịch kiềm loăng.

Định tính

Có thể chọn một trong hai nhóm định tính sau:

Nhóm 1: A

Nhóm 2: A,C, D

A. Phổ hấp thụ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) của chế phẩm phải phù hợp với phổ của hydroclorothiazid chuẩn (ĐC).

B. Ḥa tan 50,0 mg chế phẩm trong 10 ml dung dịch natri hydroxid 0,1 M và pha loăng bằng nước thành 100,0 ml. Pha loăng 2,0 ml dung dịch này thành 100,0 ml bằng dung dịch natri hydroxid 0,01 M. Đo phổ hấp thụ ánh sáng trong khoảng bước sóng từ 250 nm đến 350 nm, dung dịch phải thể hiện cực đại hấp thụ tại các bước sóng 273 nm và 323 nm. Tỷ lệ giữa độ hấp thụ đo được tại bước sóng 273 nm so với tại bước sóng 323 nm phải từ 5,4 đến 5,7.

C. Phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4)

Bản mỏng: Silica gel GF 254 (TT)

Dung môi khai triển: Ethyl acetat (TT).

Dung dịch thử: Ḥa tan 50 mg chế phẩm trong aceton (TT) và pha loăng thành 10 ml bằng aceton (TT).

Dung dịch đối chiếu (1): Ḥa tan 50 mg hydroclorothiazid chuẩn (ĐC) trong aceton (TT) và pha loăng thành 10 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu (2): Ḥa tan 25 mg clorothiazid (TT) trong dung dịch đối chiếu (1) và pha loăng thành 5 ml với cùng dung môi.

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt 2 μl mỗi dung dịch trên lên bản mỏng. Triển khai sắc kư trên một khoảng dài 10 cm. Làm khô bản mỏng bằng luồng không khí và quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 254 nm. Vết chính trên sắc đồ của dung dịch thử phải có cùng vị trí và kích thước với vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (1). Phép thử chỉ có giá trị khi sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (2) cho hai vết tách biệt rơ ràng.

D. Đun nóng nhẹ khoảng 1 mg chế phẩm với 2 ml dung dịch vừa mới pha có chứa 0,05% muối natri của acid chromotropic trong hỗn hợp đă làm nguội gồm 35 thể tích nước và 65 thể tích acid sulfuric(TT). Có màu tím xuất hiện.

Giới hạn acid - kiềm

Lắc 0,5 g chế phẩm dạng bột với 25 ml nước trong 2 phút và lọc. Lấy 10 ml dịch lọc, thêm 0,2 ml dung dịch natri hydroxyd 0,01 M (TT) và 0,15 ml dung dịch đỏ methyl (TT). Dung dịch phải có màu vàng. Không được dùng nhiều quá 0,4 ml dung dịch acid hydrocloric 0,01 M (TT), dung dịch phải chuyển sang màu đỏ.

Tạp chất liên quan

Phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3)

Pha động:

Pha động A: thêm 60 ml methanol (TT) và 10 ml tetrahydrofuran (TT) vào 940 ml dung dịch đệm phosphat pH 3,2 (TT) và trộn đều.

Pha động B: thêm 50 ml tetrahydrofuran (TT) vào hỗn hợp gồm 500 ml methanol (TT) và 500 ml dung dịch đệm phosphat pH 3,2 (TT), trộn đều.

Chương tŕnh dung môi:

Thời gian (phút)

Pha động A (% tt/tt)

Pha động B (% tt/tt)

Ghi chú

0 - 17

100 → 55

0 → 45

Gradient tuyến tính

17 - 30

55

45

Đẳng ḍng

30 - 35

55 → 100

45 → 0

Gradient tuyến tính

35 - 50

100

0

Đẳng ḍng

Dung môi ḥa tan: Pha loăng 50,0 ml hỗn hợp đồng thể tích của acetonitril (TT) methanol (TT) thành 200,0 ml bằng dung dịch đệm phosphat pH 3,2 (TT).

Dung dịch thử: Ḥa tan 30,0 mg chế phẩm trong 5 ml hỗn hợp đồng thể tích của acetonitril (TT)methanol (TT), có thể lắc siêu âm nếu cần thiết, sau đó pha loăng thành 20,0 ml bằng dung dịch đệm phosphat pH 3,2 (TT).

Dung dịch đối chiếu (1): Ḥa tan 15,0 mg hydroclorothiazid chuẩn (ĐC) và 15,0 mg clorothiazid chuẩn (ĐC) trong 25 ml hỗn hợp đồng thể tích của acetonitril (TT)methanol (TT), lắc siêu âm nếu cần, và pha loăng thành 100,0 ml bằng dung dịch đệm phosphat pH 3,2 (TT).

Dung dịch đối chiếu (2): Pha loăng 1,0 ml dung dịch thử thành 50,0 ml bằng dung môi ḥa tan. Pha loăng 5,0 ml dung dịch này thành 20,0 ml với cùng dung môi.

Điều kiện sắc kư:

Cột (100 cm ´ 4,6 mm, 3 mm) được nhồi pha tĩnh C.

Detector quang phổ tử ngoại đặt ở bước sóng 224 nm.

Tốc độ ḍng: 0,8 ml/phút

Cách tiến hành: Cân bằng cột ít nhất 20 phút bằng pha động A. Điều chỉnh độ nhạy của hệ thống để chiều cao pic chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (2) cao ít nhất bằng 50% thang đo.

Tiêm 10 μl dung dịch đối chiếu (1) vào hệ thống sắc kư. Khi sử dụng điều kiện sắc kư như mô tả ở trên, thời gian lưu của clorothiazid khoảng 7 phút và hydroclorothiazid khoảng 8 phút. Phép thử chỉ có ư nghĩa khi độ phân giải giữa các pic của clorothiazid và hydroclorothiazid đạt ít nhất 2,5. Nếu cần thiết có thể điều chỉnh thành phần pha động hay thời gian chạy gradient tuyến tính.

Tiêm riêng biệt 10 μl dung môi pha mẫu làm mẫu trắng, 10 μl dung dịch thử và 10 μl dung dịch đối chiếu (2). Trên sắc kư đồ của dung dịch thử: diện tích của bất cứ pic nào không phải là pic chính không được lớn hơn diện tích của pic chính thu được trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (2) (0,5%); tổng diện tích của tất cả các pic ngoài pic chính không được lớn hơn hai lần diện tích pic chính thu được trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (2) (1%). Bỏ qua các pic của dung môi hay các pic có diện tích nhỏ hơn 0,1 lần diện tích pic chính thu được trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (2).

Clorid

Không được quá 0,01% (Phụ lục 9.4.5).

Hoà tan 1,0 g chế phẩm trong 25 ml aceton (TT) và pha loăng thành 30 ml bằng nước. Dùng 15 ml dung dịch này để thử. Dung dịch đối chiếu: Lấy 5 ml aceton (TT) chứa 15% (tt/tt) nước, thêm vào 10 ml dung dịch clorid mẫu 5 phần triệu (TT).

Mất khối lượng do làm khô

Không được quá 0,5% (Phụ lục 9.6).

(1,000 g; 100 - 105 oC).

Tro sulfat

Không được quá 0,10% (Phụ lục 9.9, phương pháp 1).

Dùng 1,0 g chế phẩm.

Định lượng

Hoà tan 0,120 g chế phẩm trong 50 ml dimethylsulfoxid (TT). Chuẩn độ bằng dung dịch tetrabutylamoni hydroxyd 0,1 M (CĐ). Xác định điểm kết thúc bằng phương pháp chuẩn độ đo điện thế ở điểm uốn thứ hai (Phụ lục 10.2). Tiến hành làm mẫu trắng trong cùng điều kiện.

1 ml dung dịch tetrabutylamoni hydroxyd 0,1 M (CĐ) tương đương với 14,88 mg C7H8ClN3O4S2.

Bảo quản

Trong lọ kín.

Loại thuốc

Lợi tiểu.

Chế phẩm

Viên nén.