HALOPERIDOL

Haloperidolum

 

 

 

 

 

C21H23ClFNO2              P.t.l: 375,9

Haloperidol phải chứa từ 99,0 đến 101,0% 4-[4-4-clorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(4-fluorophenyl)butan-1-on, tính theo chế phẩm đă làm khô.

Tính chất

Bột màu trắng hay gần như trắng. Thực tế không tan trong nước, ít tan trong ethanol, methanol và methylen clorid.

Định tính

Có thể chọn một trong hai nhóm định tính sau:

Nhóm 1: B, E.

Nhóm 2: A, C, D, E.

B. Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) của chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại của haloperidol chuẩn (ĐC). Chuẩn bị chế phẩm dưới dạng đĩa.

A. Điểm chảy từ 150 đến 153 oC (Phụ lục 6.7).

C.Phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4)

Bản mỏng: Octadecylsilyl silica gel.

Dung môi khai triển: Tetrahydrofuran - methanol - dung dịch natri clorid 5,8% (10 : 45 : 45)

Dung dịch thử: Ḥa tan 10 mg chế phẩm thử trong methanol (TT) pha loăng với methanol (TT) thành 10 ml.

Dung dịch đối chiếu (1): Ḥa tan 10 mg haloperidol chuẩn (ĐC) trong methanol (TT) và pha loăng  thành 10 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu (2): Ḥa tan 10 mg haloperidol chuẩn (ĐC) và 10 mg bromperidol chuẩn (ĐC) trong methanol (TT) và pha loăng thành 10 ml với cùng dung môi.

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 1 μl của mỗi dung dịch trên. Triển khai sắc kư trong b́nh chưa băo ḥa dung môi khai triển trên một khoảng dài 15 cm. Để khô bản mỏng ngoài không khí và kiểm tra dưới ánh sáng tử ngoại tại bước sóng 254 nm. Vết chính trên sắc đồ của dung dịch thử phải có cùng vị trí và kích thước như vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (1). Phép thử chỉ có giá trị khi sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (2) cho hai vết riêng biệt cho dù không tách rời nhau hoàn toàn.

D. Ḥa tan khoảng 10 mg chế phẩm trong 5 ml ethanol (TT). Thêm 0,5 ml dung dịch dinitrobenzen (TT) và 0,5 ml dung dịch kali hydroxyd 2 M trong ethanol (TT). Có màu tím xuất hiện và chuyển sang nâu đỏ sau 20 phút.

E. Cho 0,1 g chế phẩm vào chén sứ, thêm 0,5 g natri carbonat khan (TT). Đun nóng trên ngọn lửa trong 10 phút. Để nguội. Ḥa tan cắn bằng 5 ml dung dịch acid nitric loăng (TT) và lọc. Ḥa loăng 1 ml dịch lọc bằng 1 ml nước. Dung dịch thu được cho phản ứng của ion clorid (Phụ lục 8.1).

Độ trong và màu sắc của dung dịch

Dung dịch chế phẩm 1,0% trong dung dịch 1,0% (tt/tt) acid lactic trong nước phải trong (Phụ lục 9.2) và màu không được đậm hơn màu mẫu V7 (Phụ lục 9.3, phương pháp 2).

Tạp chất liên quan

Tiến hành bằng phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3).

Pha động:

Pha động A: Dung dịch tetrabutylamoni hydrogen sulfat 17 g/l.

Pha động B: Acetonitril (TT)

Chương tŕnh dung môi:

 

Thời gian (phút)

Pha động A

(% tt/tt)

Pha động B (%tt/tt)

Ghi chú

0 – 15

90 → 50

10 → 50

Gradient tuyến tính

15 – 20

50

50

Đẳng ḍng

20 – 25

90

10

Chuyển về tỷ lệ ban đầu

 

Dung dịch thử: Ḥa tan 0,100 g chế phẩm trong methanol (TT) và pha loăng bằng methanol (TT) thành 10,0 ml.

Dung dịch đối chiếu (1): Ḥa tan 5,0 mg haloperidol chuẩn (ĐC) và 2,5 mg bromperidol chuẩn (ĐC) trong methanol và pha loăng với methanol thành 50,0 ml.

Dung dịch đối chiếu (2): Pha loăng 5,0 ml dung dịch thử thành 100,0 ml bằng methanol (TT). Pha loăng 1,0 ml dung dịch này thành 10,0 ml bằng methanol (TT).

Chuẩn bị các dung dịch ngay trước khi sử dụng và tránh ánh sáng.

Điều kiện sắc kư:

Cột sắc kư (100 cm ´ 4,6mm, 3 mm) nhồi octadecylsilyl silica gel đă bất hoạt với kiềm dùng cho sắc kư.

Detector quang phổ hấp thụ tử ngoại đặt tại bước sóng 230 nm.

Tốc độ ḍng: 1,5 ml/phút.

Cách tiến hành:

Điều chỉnh độ nhạy của hệ thống sao cho chiều cao của pic chính trong sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (2) ít nhất đạt 50% của thang đo.

Tiêm 10 μl dung dịch đối chiếu (1). Trong các điều kiện sắc kư ở trên, thời gian lưu của haloperidol khoảng 5,5 phút và bromperidol khoảng 6 phút. Phép thử chỉ có giá trị khi độ phân giải giữa các pic của haloperidol và bromperidol đạt ít nhất là 3,0. Nếu cần thiết, có thể điều chỉnh tỷ lệ acetonitril trong pha động hay điều chỉnh thời gian của chương tŕnh gradient dung môi.

Tiêm lần lượt 10 μl methanol (TT) làm mẫu trắng, 10 μl dung dịch thử và 10 μl dung dịch đối chiếu (2). Trên sắc kư đồ của dung dịch thử: diện tích của bất cứ pic nào không phải là pic chính cũng không được lớn hơn diện tích pic chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (2) (0,5%); tổng diện tích của tất cả các pic không phải là pic chính không được lớn hơn 2 lần diện tích pic chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (2) (1%). Bỏ qua các pic tương ứng với pic thu được trên sắc kư đồ của mẫu trắng và các pic nhỏ hơn 0,1 lần diện tích của pic chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (2).

Mất khối lượng do làm khô

Không được quá 0,5% (Phụ lục 9.6).

(1,000 g; 100 – 105 °C).

Tro sulfat

Không được quá 0,1% (Phụ lục 9.9, phương pháp 2).

Dùng 1,0 g chế phẩm.

Định lượng

Trong quá tŕnh định lượng phải tránh ánh sáng.

Cân 0,300 g chế phẩm, ḥa tan trong 50 ml hỗn hợp gồm 1 thể tích acid acetic khan (TT) và 7 thể tích methylethylketon (TT). Thêm 2 giọt dung dịch a-naphtholbenzein (TT) và chuẩn độ bằng dung dịch acid percloric 0,1 N (CĐ) đến khi dung dịch chuyển thành màu xanh (Phụ lục 10.6). Song song tiến hành làm mẫu trắng.

1 ml dung dịch acid percloric 0,1 N (CĐ) tương đương với 37,59 mg C21H23ClFNO2.

Bảo quản

Trong đồ đựng kín, tránh ánh sáng.

Loại thuốc

An thần.

Chế phẩm

Viên nén, nang, thuốc tiêm, dung dịch uống, dung dịch uống nồng độ cao.