DUNG DỊCH GLYCERYL TRINITRAT

Solutio glycerylis trinitras

 

 

C3H5N3O9                                P.t.l.: 227.1  

Dung dịch glyceryl trinitrat là dung dịch 1% (kl/kl) đến 10% (kl/kl) của propan-1,2,3-triyl trinitrat trong ethanol 96%. Phải chứa từ 96,5% đến 102,5% hàm lượng glyceryl trinitrat ghi trên nhăn.   

Tính chất

Dung dịch trong, không màu hoặc hơi vàng. Có thể trộn lẫn với aceton và ethanol 96%. Glyceryl trinitrat nguyên chất thực tế không tan trong nước, dễ tan trong ethanol 96%, trộn lẫn với aceton.   

Định tính

Nhóm I: A, C

Nhóm II: B, C

Khi pha loăng dung dịch glyceryl trinitrat phải sử dụng ethanol khan nếu không các giọt glyceryl trinitrat nguyên chất có thể tách khỏi dung dịch.

Sau phép thử, phần cắn và dung dịch c̣n lại phải được đun nóng cách thủy với dung dịch natri hydroxyd loăng (TT) trong 5 phút.

A. Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2).

Phổ hồng ngoại của chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại của glyceryl trinitrat chuẩn (ĐC). Chuẩn bị mẫu bằng cách nhỏ 50 ml dung dịch chế phẩm [pha loăng bằng ethanol (TT) để được dung dịch 1% (kl/tt) glyceryl trinitrat, nếu cần] lên viên nén dẹt kali bromid. Bay hơi dung môi trong chân không.

B. Sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4)

Bản mỏng: Silica gel G (TT).

Dung môi khai triển: Ethyl acetat – toluen (20 : 80).

Dung dịch thử: Pha loăng một lượng chế phẩm tương đương với 50 mg glyceryl trinitrat thành 100 ml với aceton (TT).

Dung dịch đối chiếu: Pha loăng 0,05 ml dung dịch glyceryl trinitrat (TT) thành 1 ml với aceton (TT).

Chấm riêng biệt 5 ml mỗi dung dịch trên. Triển khai sắc kư đến khi dung môi đi được 2/3 chiều dài của bản mỏng. Lấy bản mỏng ra, sấy khô trong không khí.  Phun bản mỏng bằng dung dịch kali iodid - tinh bột (TT). Đặt bản mỏng dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 254 nm trong 15 phút rồi quan sát dưới ánh sáng ban ngày. Vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch thử phải tương ứng với vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu về vị trí, màu sắc và kích thước.

C. Chế phẩm phải đáp ứng yêu cầu về giới hạn hàm lượng.

Màu sắc của dung dịch

Pha loăng dung dịch chế phẩm đến nồng độ 1% với ethanol 96% (TT), nếu cần. Dung dịch phải không được có màu đậm hơn màu của dung dịch màu mẫu V7 (Phụ lục 9.3, phương pháp 2).

Nitrat vô cơ

Không được quá 0,5% hàm lượng glyceryl trinitrat, tính theo kali nitrat.

Xác định bằng phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4).

Bản mỏng: Silica gel (TT).

Dung môi khai triển: Toluen aceton – acid acetic băng (60 : 30 : 15).

Dung dịch thử: Dùng dung dịch chế phẩm. Pha loăng đến nồng độ 1% với ethanol (TT), nếu cần.

Dung dịch đối chiếu: Ḥa tan 5 mg kali nitrat (TT) trong 1 ml nước  rồi pha loăng thành 100 ml bằng ethanol (TT).

Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 ml mỗi dung dịch trên. Triển khai sắc kư đến khi dung môi đi được 2/3 chiều dài của bản mỏng. Lấy bản mỏng ra, sấy khô trong không khí đến khi hết acid acetic, phun bằng dung dịch kali iodid – tinh bột (TT). Đặt bản mỏng dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 254 nm trong 15 phút rồi quan sát dưới ánh sáng ban ngày. Bất kỳ vết nào tương ứng với nitrat trên sắc kư đồ của dung dịch thử không được có màu đậm hơn màu của vết trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu.

Tạp chất liên quan

Phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3).

Dung dịch thử: Ḥa tan một lượng chế phẩm thử tương ứng với 2 mg glyceryl trinitrat trong pha động và pha loăng thành 20,0 ml bằng cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu (1): Ḥa tan 0,10 g dung dịch glyceryl trinitrat chuẩn (ĐC) và một lượng pentaerythrityl tetranitrat loăng (ĐC) tương ứng với 1,0 mg pentaerythrityl tetranitrat trong pha động và pha loăng thành 100,0 ml với cùng dung môi.  

Dung dịch đối chiếu (2): Pha loăng 1,0 ml dung dịch thử thành 100,0 ml bằng pha động.

Điều kiện sắc kư: 

Cột thép không gỉ (25 cm x 4,6 mm) được nhồi octadecylsilyl silica gel (5 mm) dùng cho sắc kư.

Detector quang phổ hấp thụ tử ngoại ở bước sóng 210 nm.

Tốc độ ḍng: 1,0 ml/phút.

Thể tích tiêm: 20 ml.

Pha động: Acetonitril  - nước (50 : 50).

Cách tiến hành: Tiêm dung dịch đối chiếu (1). Ghi sắc đồ trong khoảng thời gian bằng 3 lần thời gian lưu của pic chính. Phép thử chỉ có giá trị khi trên sắc đồ của dung dịch đối chiếu (1) độ phân giải giữa pic của glyceryl trinitrat và pic của pentaerythrityl tetranitrat ít nhất là 2,0. Trên sắc đồ của dung dịch thử, diện tích của bất cứ pic nào ngoài pic chính không được lớn hơn diện tích của pic chính trên sắc đồ của dung dịch đối chiếu (2) (1%, tính theo glyceryl trinitrat) và tổng diện tích của các pic đó không được lớn hơn 3 lần diện tích của pic chính trên sắc đồ của dung dịch đối chiếu (2) (3%, tính theo glyceryl trinitrat). Loại bỏ các pic với diện tích nhỏ hơn 0,1 lần diện tích của pic chính trên sắc đồ của dug dịch đối chiếu (2) (0,1%).

Định lượng

Dung dịch thử: Lấy chính xác một lượng dung dịch chế phẩm tương ứng với khoảng 1,0 mg glyceryl trinitrat ḥa vào methanol (TT) trong b́nh định mức 250,0 ml. Thêm methanol (TT) tới vạch.

Dung dịch đối chiếu: Cân chính xác khoảng 70,0 mg natri nitrit (TT) ḥa tan vào methanol (TT) trong b́nh định mức 250,0 ml. Thêm methanol (TT) tới vạch. Pha loăng 5,0 ml dung dịch trên thành 500,0 ml bằng methanol (TT).

Lần lượt lấy 10,0 ml dung dịch thử, 10,0 ml dung dịch đối chiếu và 10,0 ml methanol (TT) vào 3 b́nh định mức 50,0 ml. Thêm vào mỗi b́nh 5 ml dung dịch natri hydroxyd loăng (TT), đậy nắp, trộn đều rồi để yên ở nhiệt độ pḥng trong 30 phút. Thêm 10 ml dung dịch acid sulphanilic (TT) và 10 ml dung dịch acid hydrochloric loăng (TT), trộn đều. Sau đúng 4 phút thêm 10 ml dung dịch naphthylethylendiamin dihydroclorid (TT), pha loăng bằng nước đến vạch và trộn đều. Sau 10 phút đo độ hấp thụ của dung dịch thử và dung dịch mẫu ở 540 nm, sử dụng dung dịch trong b́nh định mức có chứa 10,0 ml methanol (TT) làm mẫu trắng.

Tính khối lượng glyceryl trinitrat (mg) trong dung dịch thử bằng công thức:

Trong đó:

AT                 =             độ hấp thụ của dung dịch thử,

mT                 =             khối lượng (mg) của glyceryl trinitrat trong dung dịch thử,

C                   =             hàm lượng của natri nitrit pha dung dịch đối chiếu

AR                 =             độ hấp thụ của dung dịch đối chiếu

mT                 =             khối lượng cân (mg) của natri nitrit

Bảo quản

Bảo quản các dung dịch loăng (1%) tránh ánh sáng ở nhiệt độ từ 2 oC đến 15 oC. Bảo quản các dung dịch đậm đặc hơn tránh ánh sáng ở nhiệt độ từ 15 oC đến 20 oC.