Glucose ngậm một phân tử nước

Glucosum monohydricum

Dextrose ngậm một phân tử nước

 

C6H12O6. H2O                                     P.t.l: 198,2

Glucose ngậm một phân tử nước là D- (+) - glucopyranose ngậm một phân tử nước.

Tính chất

Chế phẩm có tính chất đă được mô tả trong chuyên luận “Glucose khan”.

Định tính

Chế phẩm có các phản ứng định tính của chuyên luận “Glucose khan”.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu của chuyên luận "Glucose khan" trừ phép thử nước và chất gây sốt.

Nước

Từ 7,0 đến 9,5% (Phụ lục 10.3).

Dùng 0,500 g chế phẩm.

 

Chất gây sôt

Nếu chế phẩm dự định để sản xuất thuốc tiêm dưới dạng đóng gói thể tích lớn th́ phải đáp ứng yêu cầu về chất gây sốt (Phụ lục 13.4). Tiêm 10 ml dung dịch có chứa 55 mg chế phẩm trong 1 ml nước để pha thuốc tiêm (TT) cho 1 kg Thỏ.

Bảo quản

Xem chuyên luận "Glucose khan".

Chế phẩm

Xem chuyên luận "Glucose khan".