GLIBENCLAMID

Glibenclamidum

 

 

C23H28ClN3O5S                                                                                                                               P.t.l:  494,0

 

Glibenclamid là 1-[[4-[2-[(5-Cloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]-3-cyclohexylure, phải chứa từ 99,0 đến 101,0% C23H28ClN3O5S, tính theo chế phẩm khan.

 

Tính chất

Bột kết tinh trắng hay gần như trắng.

Thực tế không tan trong nước, ít tan trong methylen clorid, hơi tan trong ethanol 96% và methanol.

 

Định tính

Có thể chọn một trong hai nhóm định tính sau:

Nhóm I: A, C.

Nhóm II: A, B, D, E.

A. Điểm chảy

Từ 169 oC đến 174 oC (Phụ lục 6.7).

B. Ḥa tan 50,0 mg chế phẩm trong methanol (TT), nếu cần lắc siêu âm, và pha loăng thành 50,0 ml với cùng dung môi. Lấy 10,0 ml dung dịch này thêm 1,0 ml dung dịch acid hydrocloric 10,3% (kl/tt) và pha loăng thành 100,0 ml với methanol (TT). Đo phổ hấp thụ (Phụ lục 4.1) của dung dịch thu được trong khoảng từ 230 nm đến 350 nm. Phổ thu được có các hấp thụ cực đại ở bước sóng 300 nm và 275 nm. Giá trị A(1%, 1 cm) tương ứng là 61 đến 65 và 27 đến 32.

C. Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) của chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại của glibenclamid chuẩn (ĐC).

Nếu phổ thu được của mẫu chuẩn và mẫu thử khác nhau th́ làm ẩm riêng biệt chế phẩm và chất chuẩn với methanol (TT), nghiền nhỏ, sấy khô ở 100 - 105 oC và đo lại phổ hồng ngoại.

D. Phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4).

Bản mỏng: Silica gel GF254 (TT).

Dung môi khai triển: Ethanol 96% - acid acetic băng - cyclohexan - methylen clorid (5 : 5 : 45 : 45).

Dung dịch thử: Ḥa tan 10 mg chế phẩm trong hỗn hợp đồng thể tích methanol (TT)methylen clorid (TT) và pha loăng thành 10 ml với cùng hỗn hợp dung môi.

Dung dịch đối chiếu: Ḥa tan 10 mg glibenclamid chuẩn (ĐC) trong hỗn hợp đồng thể tích methanol (TT) methylen clorid (TT) và pha loăng thành 10 ml với cùng hỗn hợp dung môi.

Cánh tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 ml mỗi dung dịch trên. Triển khai sắc kư đến khi dung môi đi được khoảng 10 cm. Để bản mỏng khô ngoài không khí và quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 254 nm. Vết chính thu được trên sắc kư đồ của dung dịch thử phải giống về vị trí và kích thước với vết chính thu được trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu.

E. Ḥa tan 20 mg chế phẩm trong 2 ml acid sulfuric (TT). Dung dịch không màu và có huỳnh quang xanh lam dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 365 nm. Thêm 0,1 g cloral hydrat (TT) vào dung dịch, lắc cho tan. Trong ṿng 5 phút, dung dịch có màu vàng đậm và sau khoảng 20 phút màu nâu nhẹ xuất hiện.

 

Tạp chất liên quan

Phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3).

Dung dịch thử: Ḥa tan 25,0 mg chế phẩm trong methanol (TT) và pha loăng thành 10,0 ml với cùng dung môi. Chuẩn bị ngay trước khi dùng.

Dung dịch đối chiếu (1): Ḥa tan 5,0 mg tạp chất chuẩn A của glibenclamid (ĐC) và 5,0 mg  tạp chất chuẩn B của glibenclamid (ĐC) trong methanol (TT) và pha loăng thành 100,0 ml với cùng dung môi. Pha loăng 5,0 ml dung dịch này thành 20,0 ml với methanol (TT).

Dung dịch đối chiếu (2): Pha loăng 2,0 ml dung dịch thử thành 100,0 ml với methanol (TT). Pha loăng 5,0 ml dung dịch này thành 50,0 ml với methanol (TT).

Dung dịch đối chiếu (3): Ḥa tan 5 mg gliclazid chuẩn (ĐC) trong methanol (TT), thêm 2 ml dung dịch thử và pha loăng thành 100 ml với methanol (TT). Pha loăng 1 ml dung dịch này thành 10 ml với methanol (TT).

Điều kiện sắc kư:

Cột thép không gỉ (10 cm x 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh C (3 mm).

Nhiệt độ cột: 35 oC.

Pha động:

Pha động A: Trộn 20 ml dung dịch triethylamin (vừa mới được cất lại) 10,18%  được điều chỉnh về pH 3,0 bằng acid phosphoric (TT) và 50 ml acetonitril (TT), pha loăng thành 1000 ml với nước.

Pha động B: Pha động A - nước - acetonitril (20 : 65 : 915).

 

Thời gian (phút)

Pha động A (% tt/tt)

Pha động B (% tt/tt)

0 - 15

45

55

15 - 30

45 ® 5

55 ® 95

30 - 40

5

95

40 - 41

5 ® 45

95 ® 55

41 - 55

45

55

 

Tốc độ ḍng: 0,8 ml/phút.

Detector quang phổ tử ngoại đặt ở bước sóng 230 nm.

Thể tích tiêm:10 ml.

Tính thích hợp của hệ thống: Tiêm dung dịch đối chiếu (3), độ phân giải giữa hai pic tương ứng với glibenclamid và gliclazid không được nhỏ hơn 5,0.

Tiêm dung dịch thử, dung dịch đối chiếu (1) và (2). Thời gian lưu tương đối so với glibenclamid (thời gian lưu khoảng 5 phút) của tạp A khoảng 0,5; tạp B khoảng 0,6.

Trên sắc kư đồ thu được của dung dịch thử, diện tích của pic tương ứng với tạp chất A không được lớn hơn diện tích pic tương ứng trong sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (1) (0,5%), diện tích của pic tương ứng với tạp chất B không được lớn hơn diện tích pic tương ứng trong sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (1) (0,5%), diện tích của bất kỳ pic tạp nào khác không được lớn hơn diện tích pic chính trong sắc kư đồ thu được của dung dịch đối chiếu (2) (0,2%); không quá hai pic tạp này có diện tích lớn hơn một nửa diện tích của pic chính trong sắc kư đồ thu được từ dung dịch đối chiếu (2) (0,1%). Tổng diện tích các pic tạp khác, trừ tạp chất A và B không được lớn hơn 2,5 lần diện tích của pic chính trong sắc kư đồ thu được từ dung dịch đối chiếu (2) (0,5%).

Bỏ qua các pic có diện tích nhỏ hơn 0,25 lần diện tích pic chính trong sắc kư đồ thu được từ dung dịch đối chiếu (2) (0,05%).

Ghi chú:

Tạp chất A: 5-cloro-2-methoxy-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)ethyl]benzamid

Tạp chất B: Methyl [[4-[2-[(5-cloro-2-methoxybenzoyl)amino]ethyl]phenyl]sulphonyl]carbamat.

 

Kim loại nặng

Không quá 20 phần triệu (Phụ lục 9.4.8).

Lấy 1,0 g chế phẩm, tiến hành thử theo phương pháp 4.

Dùng 2 ml dung dịch ch́ mẫu 10 phần triệu (TT) để chuẩn bị dung dịch đối chiếu.

Mất khối lượng do làm khô

Không quá 1,0% (Phụ lục 9.6).

(1,000 g, 100 – 105 °C).

Tro sulfat

Không được quá 0,1% (Phụ lục 9.9).

Dùng 1,0 g chế phẩm.

Định lượng

Hoà tan 0,400 g chế phẩm trong 100 ml ethanol 96% (TT) bằng cách làm nóng. Chuẩn độ bằng dung dịch natri hydroxyd 0,1 M (CĐ); dùng 1 ml dung dịch phenolphtalein (TT) làm chỉ thị cho đến khi màu hồng xuất hiện.

1 ml dung dịch natri hydroxyd 0,1 M (CĐ) tương ứng với 49,40 mg C23H28ClN3O5S.

Bảo quản

Đựng trong lọ nút kín.

Loại thuốc

Thuốc chống đái tháo đường.

Chế phẩm

Viên nén.