FLUOCINOLON ACETONID DIHYDRAT

Fluocinolonum acetonidum dihydricum

C24H30F2O6 .2H2O                                                                                                    P.t.l: 488,5

Fluocinolon acetonid dihydrat là 6a, 9a - difluoro - 11b, 21 - dihydroxy - 16a, 17a - isopropylidendioxypregna - 1,4 - dien - 3,20 dion dihydrat, phải chứa từ 96,0 đến 104,0% C24H30F2O6, tính theo chế phẩm đă được làm khô.

 

Tính chất

Bột tinh thể trắng hoặc gần như trắng. dễ tan trong acetone, tan trong ethanol, hơi tan  trong dicloromethan và trong methanol; thực tế không tan trong hexan và trong nước.

Định tính, góc quay cực riêng, độ hấp thụ ánh sáng, tạp chất liên quan, định lượng và bảo quản

Phải tuân theo các yêu cầu và phương pháp thử như đă mô tả trong chuyên luận “Fluocinolon acetonid”.

 

Nước

Từ 7,0 đến 8,5% (Phụ lục 10.3)

Dùng 0,500 g chế phẩm