Ether thường

Aether medicinalis

C4H10O P.t.l: 74,1

Ether thường l diethyl ether chứa từ 96,0 đến 98,0% C4H10O, c chứa một t ethanol v nước.

Tnh chất

Chất lỏng trong suốt, khng mu, rất linh động, c mi đặc biệt. Dễ chy, dễ bay hơi. Hơi ether ho lẫn ở một tỷ lệ nhất định với khng kh, oxy hoặc nitrogen oxyd cho hỗn hợp nổ. Tan trong 15 phần nước, tan theo bất kỳ tỷ lệ no trong ethanol, benzen, cloroform, ether dầu hoả, cc dầu bo v cc tinh dầu.

Định tnh

A. Chế phẩm phải đạt yu cầu php thử về tỷ trọng.

B. Chế phẩm phải đạt yu cầu php thử về khoảng chưng cất.

Tỷ trọng

0,714 đến 0,718 (Phụ lục 6.5).

Khoảng chưng cất

Khng thực hiện nếu chế phẩm khng đp ứng php thử peroxyd. Chế phẩm phải được cất hon ton trong khoảng 34 36 oC (Phụ lục 6.8).

Giới hạn acid

Lấy 20,0 ml ethanol 96% (TT), thm 0,25 ml dung dịch xanh bromothymol (TT) v nhỏ dung dịch natri hydroxyd 0,02 M (CĐ) cho tới khi xuất hiện mu xanh bền vững trong 30 giy. Thm 25,0 ml chế phẩm, trộn đều v nhỏ thm dung dịch natri hydroxyd 0,02 M (CĐ) cho tới khi mu xanh xuất hiện trở lại bền vững trong 30 giy. Thể tch dung dịch natri hydroxyd 0,02 M (CĐ) đ dng khng được lớn hơn 0,4 ml.

Peroxyd

Cho 8,0 ml dung dịch kali iodid 10% (TT) vo ống nghiệm c nt mi, dung tch khoảng 12 ml, đường knh 1,5 cm. Lm đầy bằng chế phẩm v lắc mạnh, để yn ở chỗ tối 30 pht. Bất kỳ mu vng no xuất hiện khng được đậm hơn mu của dung dịch gồm 0,5 ml dung dịch iod 0,0005 M (CĐ) được pha long với 8,0 ml dung dịch kali iodid 10% (TT).

Aldehyd

Lắc 10,0 ml chế phẩm với 1 ml dung dịch kali tetraiodomercurat kiềm (TT) trong ống nghiệm c nt mi trong 10 giy v để yn 5 pht trong bng tối. Lớp chất lỏng pha dưới đục v c mu vng hoặc nu đỏ, khng được c mu xm hoặc đen.

Mi lạ

Nhỏ dần dần 10,0 ml chế phẩm ln mảnh giấy lọc sạch, khng mi, c diện tch khoảng 25 cm2, để bay hơi ngoi khng kh. Sau khi ether đ bay hơi, giấy lọc khng c mi lạ.

Nước

Khng được qu 0,2% (kl/tt) (Phụ lục 10.3).

Dng 20 ml chế phẩm.

Cắn sau khi bay hơi

Khng tiến hnh php thử ny nếu như chế phẩm khng đạt yu cầu về peroxyd. Lấy chnh xc 50 ml chế phẩm cho vo cốc thuỷ tinh đ cn b. Lm bay hơi trn cch thuỷ. Cắn cn lại sau khi đ sấy ở 100 105 oC đến khối lượng khng đổi, khng được qu 1,0 mg.

Bảo quản

Trong lọ kn, trnh nh sng, để ở nhiệt độ khng qu 15 oC v rất dễ chy.

Loại thuốc

Lm dung mi.