ERYTHROSIN

Erythrosinum

 

 

C20H6I4Na2O5                                                                                                   P.t.l: 880

hoặc

C20H6I4K2O5                                                                                                     P.t.l: 912

 

Erythrosin là (tetraiodo – 2, 4, 5, 7 oxo – 3 oxydo – 6 3H - xanthenyl - 9)-2 benzoat dinatri hoặc dikali, phải chứa không dưới 85,0% C20H6I4Na2O5  hoặc C20H6I4K2O5 tính theo chế phẩm đă làm khô.

Tính chất

Bột màu đỏ sẫm. Dễ tan trong nước, tan được trong ethanol, ít tan trong aceton, thực tế không tan trong methylen clorid. Dung dịch 0,1% có màu đỏ cam và các vết bám trên thành ống nghiệm có màu tím. Ở pH 2,5 xuất hiện tủa có màu.

Định tính

Dung dịch S: Ḥa tan 50 mg chế phẩm trong nước và pha loăng thành 50 ml bằng nước.

A. Lấy 1 ml dung dịch S pha loăng thành 100 ml bằng dung dịch natri hydroxyd 0,1 N. Phổ hấp thụ (Phụ lục 4.1) của dung dịch tạo thành trong khoảng từ 230 nm đến 550 nm cho 3 cực đại hấp thụ ở bước sóng 262 ± 5 nm; 309 ± 5 nm 525 ± 3 nm.

B. Trong phần Tạp chất màu liên quan vết chính thu được trên sắc kư đồ của dung dịch thử (2) có vị trí, màu sắc và kích thước tương tự vết chính thu được trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (1) .

C. Khi đun nóng chế phẩm cho hơi màu tím.

Độ trong của dung dịch

Dung dịch S phải trong (Phụ lục 9.2)

Tạp chất màu liên quan

Phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4)

Bản mỏng: Silica gel G (TT).

Dung môi khai triển: Amoniac - nước - ethanol - butanol ( 10 : 25 : 25 : 50)

Dung dịch thử (1): Ḥa tan 40 mg chế phẩm trong hỗn hợp nước - methanol (50 : 50) và pha loăng thành 10 ml với cùng hỗn hợp dung môi.

Dung dịch thử (2): Lấy  2 ml dung dịch thử (1) và pha loăng bằng hỗn hợp nước - methanol (50 : 50) thành 10 ml.

Dung dịch đối chiếu (1): Ḥa tan 40 mg erythrosin chuẩn (ĐC) trong hỗn hợp nước- methanol (50 : 50) và pha loăng thành 50 ml với cùng hỗn hợp dung môi.

Dung dịch đối chiếu (2): Hút chính xác 5 ml dung dịch đối chiếu (1) và pha loăng thành 100 ml bằng hỗn hợp nước - methanol (50 : 50).

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên trên bản mỏng 5 μl các dung dịch chuẩn và thử trên. Triển khai sắc kư đến khi dung môi đi được 15 cm. Lấy bản mỏng sắc kư ra và để khô ngoài không khí. Quan sát sắc kư đồ dưới ánh sáng ban ngày. Nếu trên sắc kư đồ của dung dịch thử (1) có vết phụ th́ không vết phụ nào đậm hơn vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (2).

Chất tan trong ether

Không được quá 0,5 %.

Cân 2,0 g chế phẩm đă được sấy khô trước trong chân không ở 60 oC cho vào b́nh định mức dung tích 200 ml, thêm ether khan (TT) tới đủ thể tích. Lắc bằng máy lắc cơ học trong ṿng 30 phút, lọc. Lấy 100 ml dịch lọc, bốc hơi trong chân không ở nhiệt độ không quá 20 oC. Làm khô cắn trong b́nh hút ẩm tới khối lượng không đổi. Khối lượng của cắn không được quá  5 mg.

Chất không tan trong nước

Không được quá 0,2 %.

Hoà tan 2,0 g chế phẩm trong 200 ml nước bằng cách đun nóng khoảng 90 oC. Làm nguội rồi lọc qua một phễu lọc thuỷ tinh xốp số 16 đă được sấy đến khối lượng không đổi và cân b́. Rửa cắn với nước tới khi dịch rửa không màu, sấy cắn ở 100 -105 oC tới khối lượng không đổi. Khối lượng cắn thu được không quá 4 mg.

Amin thơm bậc nhất

Không được quá 40 phần triệu.

Hoà tan cắn thu được trong phép thử «Chất tan trong ether» trong 10 ml toluen (TT). Lấy 2,5 ml dung dịch này thêm 6 ml nước và 4 ml dung dịch acid hydrocloric 0,1N (TT). Lắc mạnh, để cho phân lớp và gạn bỏ lớp dung  môi hữu cơ, thêm vào lớp nước 0,4 ml dung dịch natri nitrit (TT)0,25 %. Trộn đều và để yên trong một phút. Thêm 0,8 ml dung dịch amoni sulfamat 0,5 %, để yên trong một phút. Thêm 2 ml dung dịch naphthylethylenediamin dihydroclorid 0,5 % . Để yên trong một giờ. Nếu dung dịch đem kiểm tra có màu, th́ màu của nó không được đậm hơn màu của dung dịch chuẩn được chuẩn bị tương tự nhưng thay pha nước bằng 1 ml dung dịch naphthylamin 0,001 %, 5 ml nước và 4 ml dung dịch acid hydrocloric 0,1 N.

Crom hoà tan

Không được quá 50 phần triệu.

Xác định hàm lượng crom hoà tan bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. (Phụ lục 4.4).

Dung dịch thử: Hoà tan 0,500 g chế phẩm trong 25 ml nước bằng cách đun nóng khoảng 90 oC, để nguội, thêm nước cho đủ 25 ml và lọc qua phễu thuỷ tinh xốp số 16

Dung dịch chuẩn: Pha các dung dịch chuẩn 0,5 phần triệu, 1 phần triệu và 2 phần triệu từ dung dịch crom chuẩn 100 phần triệu.

Đo độ hấp thụ ở 357,9 nm, sử dụng đèn cathod rỗng crom làm nguồn phát xạ và ngọn lửa không khí - acetylen.

Kim loại nặng

Không được quá 20 phần triệu (Phụ lục 9.4.8).

Lấy 1,0 g chế phẩm tiến hành thử theo phương pháp 3

Dùng 2 ml dung dịch ch́ mẫu 10 phần triệu (TT) để chuẩn bị dung dịch mẫu đối chiếu.

Iodid

Không được quá 0,1 %.

Hoà tan 0,10 g chế phẩm trong 5 ml nước, thêm 0,5 ml acid nitric (TT), lọc, rửa giấy lọc bằng nước để thu được 10 ml dịch lọc. Thêm 1 ml dung dịch kali cromat  0,5 % và 5 ml cyclohexan (TT), lắc và để yên. Chuẩn bị song song trong cùng điều kiện dung dịch chuẩn có 1 ml dung dịch kali iodid 0,0131%. Màu sắc của lớp dung môi hữu cơ ở dung dịch thử không được đậm hơn màu của lớp dung môi hữu cơ ở dung dịch chuẩn .

Định lượng

Hoà tan 75,0 mg chế phẩm đă được làm khô trong chân không ở 60 oC đến khối lượng không đổi trong dung dịch amoni acetat 0,1542 % mới pha và pha loăng với dung môi này thành 100,0 ml. Lấy 2,0 ml dung dịch tạo thành pha loăng thành 200,0 ml với dung dịch amoni acetat 0,1542 %. Song song tiến hành một dung dịch chuẩn với 75,0 mg erythrosin chuẩn (ĐC) đă được sấy khô trong chân không ở 60 oC đến khối lượng không đổi.

Đo phổ hấp thụ khả kiến (Phụ lục 4.1) của dung dịch chuẩn và thử, dùng dung dịch amoni acetat 0,1542% làm màu trắng, dung dịch thử cho một cực đại hấp thụ ở bước sóng khoảng 525 nm và bước sóng cực đại này sai lệch không quá 5 nm so với bước sóng cực đại hấp thụ của dung dịch chuẩn trong cùng điều kiện.

Đo độ hấp thụ (Phụ lục 4.1) của hai dung dịch chuẩn và thử ở bước sóng cực đại hấp thụ, dùng dung dịch amoni acetat 0,1542 % làm mẫu trắng.

Từ độ hấp thụ đo được và nồng độ của các dung dịch chuẩn và thử tính ra hàm lượng C20H6I4Na2O5 hoặc C20H6I4K2O5.

Bảo quản

Trong b́nh kín.