CYPROHEPTADIN HYDROCLORID

Cyproheptadini hydrocloridum

 

 

 

 

C21H21N.HCl.3/2H2O                                                                                                             P.t.l: 350,9

 

Cyproheptadin hydroclorid là 4-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yliden)-1-methylpiperidin hydroclorid, phải chứa từ 98,5 đến 101,0% C21H21N.HCl, tính theo chế phẩm khan.

 

Tính chất

Bột kết tinh trắng hoặc vàng nhạt, ít tan trong nước, dễ tan trong methanol, ít tan trong ethanol 96%.

 

Định tính

Có thể chọn một trong hai nhóm định tính sau:

Nhóm I: B, D

Nhóm II: A, C, D

A.Ḥa tan 50,0 mg chế phẩm trong ethanol 96% (TT) và pha loăng thành 50,0 ml với cùng dung môi. Pha loăng 2,0 ml dung dịch này thành 100,0 ml bằng ethanol 96% (TT). Ghi phổ hấp thụ (Phụ lục 4.1) của dung dịch này trong khoảng bước sóng từ 230 nm đến 320 nm. Dung dịch có cực đại hấp thụ ở bước sóng 286 nm. A(1%,1cm) ở 286 nm từ 335 đến 365, tính theo chế phẩm khan.

B. Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) của chế phẩm đo trong parafin lỏng (TT) phải phù hợp với phổ hồng ngoại của cyproheptadin hydroclorid chuẩn (ĐC) với cách chuẩn bị tương tự.

C.Phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4)

Bản mỏng: Silica gel GF254 (TT).

Hệ dung môi khai triển: Diethylamin - ether - cyclohexan (5 : 20 : 75)

Dung dịch thử: Ḥa tan 25 mg chế phẩm trong methanol (TT) và pha loăng thành 25 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu (1): Ḥa tan 10 mg cyproheptadin hydroclorid chuẩn (ĐC) trong methanol (TT) và pha loăng thành 10 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu (2): Ḥa tan 10 mg imipramin hydroclorid chuẩn (ĐC) trong methanol (TT) và pha loăng thành 10 ml với cùng dung môi. Pha loăng 1 ml dung dịch này thành 2 ml bằng dung dịch đối chiếu (1).

Cách tiến hành:

Chấm riêng biệt lên bản mỏng 2 ml mỗi dung dịch trên. Triển khai sắc kư đến khi dung môi đi được khoảng 15 cm. Để khô bản mỏng ngoài không khí và quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 254 nm. Vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch thử phải tương ứng với vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (1) về vị trí, và kích thước. Phép thử chỉ có giá trị khi sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (2) cho hai vết tách rơ ràng.

D. Dung dịch chế phẩm băo ḥa trong nước cho phản ứng  của ion clorid (Phụ lục 8.1).

 

Giới hạn acid - kiềm

Ḥa tan 0,10 g trong nước và pha loăng thành 25 ml với cùng dung môi. Thêm 0,1 ml dung dịch đỏ methyl (TT). Dung dịch sẽ chuyển màu khi thêm không quá 0,15 ml dung dịch natri hydroxyd 0,01 M (CĐ).

Tạp chất liên quan

Tiến hành phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4)

Bản mỏng: Silicagel G

Hệ dung môi khai triển: Methanol - methylen clorid (10 : 90)

Dung dịch thử: Ḥa tan 50 mg chế phẩm trong hỗn hợp methanol - methylen clorid (1 : 9) và pha loăng thành 5 ml với cùng hỗn hợp dung môi.

Dung dịch đối chiếu (1): Ḥa tan 10 mg dibenzocyclohepten chuẩn (ĐC) trong trong hỗn hợp methanol - methylen clorid (1 : 9) và pha loăng thành 50 ml với cùng hỗn hợp dung môi. Pha loăng 1 ml dung dịch này thành 10 ml bằng hỗn hợp methanol - methylen clorid (1 : 9) .

Dung dịch đối chiếu (2): Pha loăng 1 ml dung dịch thử thành 100 ml bằng hỗn hợp methanol - methylen clorid (1 : 9) . Pha loăng 1 ml dung dịch này thành 10 ml bằng hỗn hợp methanol - methylen clorid (1 : 9).

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 ml mỗi dung dịch trên. Triển khai sắc kư đến khi dung môi đi được khoảng 15 cm. Để khô bản mỏng ngoài không khí và phun dung dịch acid sulfuric trong ethanol 96% (TT). Sấy bản mỏng ở 110 oC trong 30 phút và soi dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 365 nm khi bản mỏng c̣n nóng. Trên sắc kư đồ thu được của dung dịch thử, bất kỳ vết phụ nào tương ứng với dibenzocyclohepten không được đậm màu hơn vết chính thu được trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (1) (0,2%); bất kỳ vết phụ nào, ngoài vết chính và vết tương ứng với dibenzocyclohepten cũng không được đậm màu hơn vết chính thu được trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (2) (0,1%).

 

Nước

Từ 7,0% đến 9,0% (Phụ lục 10.3)

Dùng 0,200 g chế phẩm.

 

Tro sulfat

Không được quá 0,1% (Phụ lục 9.9)

Dùng 1,0 g chế phẩm.

 

Định lượng

Ḥa tan 0,250 g chế phẩm trong hỗn hợp gồm 5,0 ml dung dịch acid hydrocloric 0,01 M (CĐ) và 50 ml ethanol (TT). Chuẩn độ bằng dung dịch natri hydroxyd 0,1 M (CĐ). Xác định điểm kết thúc bằng phương pháp chuẩn độ đo điện thế (Phụ lục 10.2). Đọc thể tích được thêm vào giữa hai điểm uốn.

1 ml dung dịch natri hydroxyd 0,1 M  (CĐ) tương đương với 32,39 mg C21H21N.HCl.

 

Bảo quản

Bảo quản trong chai nút kín, tránh ánh sáng.

 

Nhăn

Phải quy định rơ thời hạn sử dụng và điều kiện bảo quản.

 

Công dụng

Kháng histamin H1.

 

Chế phẩm

Viên nén.