CLOXACILIN NATRI

Cloxacillinum natricum

 

·H2O

 
 

 

C19H17ClN3NaO5S · H2O                                                             P.t.l: 475,9

Cloxacilin natri là natri (2S,5R,6R)-6-[[[3-(2-clorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat, phải chứa từ 95,0 đến 101,0% C19H17ClN3NaO5S, tính theo chế phẩm khan.

Tính chất

Bột kết tinh màu trắng hoặc gần như trắng, dễ hút ẩm. Dễ tan trong nước và methanol, tan trong ethanol 96%.

Định tính

Có thể chọn một trong hai nhóm định tính sau:

Nhóm 1: A, D.

Nhóm 2: B, C, D.

A. Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) của chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại của cloxacilin natri chuẩn (ĐC).

B. Tiến hành sắc kư lớp mỏng theo định tính các penicilin (Phụ lục 8.2).

C. Phản ứng B trong phép thử phản ứng màu của các penicilin và cephalosporin (Phụ lục 8.3).

D. Chế phẩm cho phản ứng (A) của ion natri (Phụ lục 8.1)

Độ trong và màu sắc của dung dịch

Dung dịch S: Ḥa tan 2,50 g chế phẩm trong nước không có carbon dioxyd (TT) và pha loăng thành 25,0 ml với cùng dung môi.

Dung dịch S phải trong (Phụ lục 9.2) và độ hấp thụ ánh sáng (Phụ lục 4.1) tại bước sóng 430 nm không được quá 0,04.

pH

Dung dịch S có pH từ 5,0 đến 7,0 (Phụ lục 6.2).

Góc quay cực riêng

Từ +160o đến +169o tính  theo chế  phẩm  khan (Phụ lục 6.4).

Ḥa tan 0,250 g chế phẩm trong nước và pha loăng thành 25,0 ml với cùng dung môi.

Tạp chất liên quan

Xác định bằng phương pháp sắc kư lỏng hiệu năng cao (Phụ lục 5.3)

Dung dịch thử: Ḥa tan 50,0 mg chế phẩm trong pha động và pha loăng thành 50,0 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu: Pha loăng 2,0 ml dung dịch thử thành 200,0 ml bằng pha động.

Điều kiện sắc kư giống như ở phần định lượng.

Cách tiến hành:

Tiêm dung dịch thử, tiến hành sắc kư với thời gian rửa giải gấp năm lần thời gian lưu của pic chính. Tiêm dung dịch đối chiếu. Trên sắc kư đồ của dung dịch thử, diện tích của các pic phụ không được lớn hơn diện tích pic chính của dung dịch đối chiếu (1,0%), tổng diện tích của các pic phụ không được lớn hơn năm lần diện tích pic chính của dung dịch đối chiếu (5,0%). Bỏ qua các pic phụ có diện tích nhỏ hơn 0,05 lần diện tích pic chính của dung dịch đối chiếu.

N,N-dimethylanilin

Không được quá 20 phần triệu (Phụ lục 10.16; phương pháp 2)

2-ethylhexanoic acid

Không được quá 0,8% (kl/kl) (Phụ lục 10.17)

Nước

Từ 3,0% đến 4,5% (Phụ lục 10.3)

Dùng 0,300 g chế phẩm.

Nội độc tố vi khuẩn

Không được quá  0,40 IU/mg (Phụ lục 13.2), nếu chế phẩm được dự tính để sản xuất các dạng thuốc tiêm phân liều mà không có các phương pháp loại nội độc tố vi khuẩn.

Định lượng

Phương pháp sắc kư lỏng hiệu năng cao (Phụ lục 5.3)

Pha động: Acetonitril - dung dịch kali dihydrophosphat 0,27% đă được điều chỉnh pH đến 5,0 với dung dịch natri hydroxyd 2 M (25 : 75).

Dung dịch thử: Ḥa tan 50,0 mg chế phẩm trong pha động và pha loăng thành 50,0 ml với cùng dung môi. Pha loăng 5,0 ml dung dịch thu được thành 50,0 ml bằng pha động.

Dung dịch chuẩn: Ḥa tan 50,0 mg cloxacilin natri chuẩn (ĐC) trong pha động và pha loăng thành 50,0 ml với cùng dung môi. Pha loăng 5,0 ml dung dịch thu được thành 50,0 ml bằng pha động.

Dung dịch phân giải: Ḥa tan 5 mg flucloxacilin natri chuẩn (ĐC) và 5 mg cloxacilin natri chuẩn (ĐC) trong pha động và pha loăng thành 50,0 ml với cùng dung môi.

Điều kiện sắc kư:

Cột thép không gỉ (25 cm x 4,0 mm) được nhồi pha tĩnh là octadecylsilyl silica gel (5 mm).

Detector quang phổ tử ngoại đặt tại bước sóng 225 nm.

Tốc độ ḍng: 1,0 ml/phút.

Thể tích tiêm: 20 ml.

Cách tiến hành: Tiêm dung dịch phân giải. Điều chỉnh thang đo sao cho chiều cao của các pic chính bằng khoảng 50% toàn thang đo. Phép thử chỉ có giá trị khi độ phân giải giữa pic tương ứng với cloxacilin (pic thứ nhất) và pic tương ứng với flucloxacilin (pic thứ hai) ít nhất phải bằng 2,5. Tiêm dung dịch chuẩn sáu lần, độ lệch chuẩn tương đối của diện tích pic chính không được lớn hơn 1,0%. Tiêm dung dịch chuẩn và dung dịch thử.

Tính hàm lượng của C19H17ClN3NaO5S trong chế phẩm dựa vào diện tích pic đáp ứng của dung dịch thử và dung dịch chuẩn và hàm lượng được công bố của C19H17ClN3NaO5S trong cloxacilin natri chuẩn.

Bảo quản

Bao b́ kín, nhiệt độ không được quá 25 oC. Nếu chế phẩm là vô trùng, bảo quản trong bao b́ vô trùng, bảo đảm và kín.

Nhăn

Phải ghi rơ nếu chế phẩm không có nội độc tố vi khuẩn.

Loại thuốc

Kháng khuẩn.

Chế phẩm

Thuốc tiêm truyền.