CLORAMPHENICOL PALMITAT

Chloramphenicoli palmitas

 

 

C27H42Cl2N2O6                                                                P.t.l: 561,6

 

Cloramphenicol palmitat là (2R,3R)-2-[(dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4- nitrophenyl)propyl hexadecanoat, phải chứa từ 98,0 đến 102,0% C27H42Cl2N2O6 tính theo chế phẩm đă làm khô.

Tính chất

Bột mịn màu trắng hoặc gần như trắng. Thực tế không tan trong nước, dễ tan trong aceton, hơi tan trong ethanol 96%, rất khó tan trong n-hexan.

Khoảng nóng chảy từ 87 oC đến 95 oC.

Đa h́nh, dạng bền với nhiệt có sinh khả dụng khi dùng đường uống thấp.

Định tính

A. Phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4 ).

Bản mỏng: Silica gel H đă được silan hoá.

Dung môi khai triển: Dung dịch có chứa 100 g/l amoni acetat – ethanol 96% (30 : 70).

Dung dịch thử: Ḥa tan 50 mg chế phẩm trong hỗn hợp gồm 1 ml dung dịch natri hydroxyd 1 M (TT) và 5 ml aceton (TT), để yên trong 30 phút. Thêm 1,1 ml dung dịch acid hydrocloric 1 M (TT) và 3 ml aceton (TT).

Dung dịch đối chiếu (1): Ḥa tan 10 mg cloramphenicol (ĐC) trong aceton (TT) và pha loăng thành 5 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu (2): Ḥa tan 10 mg acid palmitic (TT) trong aceton (TT) và pha loăng thành 5 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu (3): Ḥa tan 10 mg chế phẩm trong aceton (TT) và pha loăng thành 5 ml với cùng dung môi.

Cách tiến hành:

Chấm riêng biệt lên bản mỏng 4 µl các dung dịch đối chiếu và dung dịch thử. Triển khai sắc kư cho đến khi dung môi đi được khoảng 15 cm. Làm khô bản mỏng ngoài không khí, phun bản mỏng bằng dung dịch diclorofluorescein 0,02% (TT)dung dịch rhodamin B 0,01% (TT) trong ethanol 96% (TT). Để khô bản mỏng ngoài không khí, kiểm tra dưới ánh sáng đền tử ngoại 254 nm. Trên sắc kư đồ dung dịch thử cho ba vết tương ứng với các vết chính của các dung dịch đối chiếu (1), (2) và (3).

B. Ḥa tan 0,2 g chế phẩm trong 2 ml pyridin (TT), thêm 2 ml dung dịch kali hydroxyd 10% (TT). Đun nóng trên cách thuỷ, màu đỏ tạo thành.

C. Hoà tan khoảng 10 mg chế phẩm trong 5 ml ethanol 96% (TT), thêm 4,5 ml dung dịch acid sulfuric loăng (TT) và 50 mg bột kẽm (TT). Để yên trong 10 phút, gạn lấy dịch trong hoặc lọc nếu cần. Làm lạnh dung dịch trong nước đá và thêm 0,5 ml dung dịch natri nitrit 10% (TT). Để yên 2 phút, thêm 1 g ure (TT), 2 ml dung dịch natri hydroxyd 10 M (TT) và 1 ml dung dịch β-naphtol (TT). Màu đỏ tạo thành.

Giới hạn acid

Ḥa tan 1,0 g chế phẩm trong 5 ml hỗn hợp đồng thể tích ethanol 96% (TT)ether (TT), làm ấm đến 35oC. Thêm 0,2 ml dung dịch phenolphtalein (TT). Không được dùng quá 0,4 ml dung dịch natri hydroxyd 0,1M (CĐ) để tạo màu hồng bền vững trong 30 giây.

Góc quay cực riêng

Từ +22,5o đến +25,5o (Phụ lục 6.4).

Ḥa tan 1,25 g chế phẩm trong ethanol 96% (TT) và pha loăng thành 25,0 ml với cùng dung môi.

Cloramphenicol tự do

Không được quá 450 phần triệu.

Ḥa tan 1,0 g chế phẩm trong 80 ml xylen (TT) bằng cách đun nóng nhẹ. Làm nguội, chiết ba lần, mỗi lần với 15 ml nước. Gộp các dịch chiết nước và pha loăng thành 50 ml với nước và lắc với 10 ml toluen (TT). Để yên cho tách lớp, gạn bỏ lớp toluen. Lấy lớp nước đem ly tâm và đo độ hấp thụ A (Phụ lục 4.1) ở bước sóng 278 nm. Mẫu trắng được chuẩn bị như trên, song không có chế phẩm. Độ hấp thụ của mẫu trắng không được lớn hơn 0,05.

Hàm lượng cloramphenicol tự do (phần triệu) được tính theo công thức:

Tạp chất liên quan

Xác định bằng phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4)

Bản mỏng: Silica gel GF254 (TT).

Dung môi khai triển: Cyclohexan - cloroform - methanol (50 : 40 : 10).

Dung dịch thử: Ḥa tan 0,1 g chế phẩm trong aceton (TT) và pha loăng thành 10 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu (1): Ḥa tan 20 mg cloramphenicol palmitat isome (ĐC) trong aceton (TT) và pha loăng thành 10 ml với cùng dung môi. Pha loăng 1 ml dung dịch thu được thành 10 ml với aceton (TT).

Dung dịch đối chiếu (2): Ḥa tan 20 mg cloramphenicol dipalmitat (ĐC) trong aceton (TT) và pha loăng thành 10 ml với cùng dung môi. Pha loăng 1 ml dung dịch thu được thành 10 ml với aceton (TT).

Dung dịch đối chiếu (3): Ḥa tan 5 mg cloramphenicol (ĐC) trong aceton (TT) và pha loăng thành 10 ml với cùng dung môi. Pha loăng 1 ml dung dịch thu được thành 10 ml với aceton (TT).

Cách tiến hành:

Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10 µl dung dịch thử và các dung dịch đối chiếu. Triển khai sắc kư cho đến khi dung môi đi được khoảng 15 cm. Làm khô bản mỏng ngoài không khí, kiểm tra dưới ánh sáng đèn tử ngoại ở bước sóng 254 nm. Trên sắc kư đồ thu được từ  dung dịch thử, các vết tương ứng với cloramphenicol palmitat isome và cloramphenicol dipalmitat không được đậm màu hơn các vết của dung dịch đối chiếu (1) và (2) (2,0%). Bất kỳ vết phụ ngoài vết chính và các vết tương ứng với cloramphenicol palmitat isome, cloramphenicol dipalmitat không được đậm màu hơn vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (3) (0,5%).

Mất khối lượng do làm khô

Không được quá 0,5% (Phụ lục 9.6)

(1,000 g; 80 oC; phospho pentoxyd; áp suất không quá 0,1 kPa; 3 giờ)

Tro sulfat

Không được quá 0,1% (Phụ lục 9.9, phương pháp 2).

Dùng 1,0 g chế phẩm.

Định lượng

Ḥa tan 90,0 mg chế phẩm trong ethanol 96% (TT) và pha loăng thành 100,0 ml với cùng dung môi. Pha loăng 10,0 ml dung dịch này thành 250,0 ml với ethanol 96% (TT). Đo độ hấp thụ (Phụ lục 4.1) của dung dịch thu được tại bước sóng cực đại 271 nm.

Tính hàm lượng C27H42Cl2N2O6 theo A (1%, 1 cm), lấy 178 là giá trị A (1%, 1 cm) ở bước sóng 271 nm.

Bảo quản

Tránh ánh sáng.

Loại thuốc

Kháng khuẩn.

Chế phẩm

Viên nén, viên nang, bột pha hỗn dịch uống.