CLORAMPHENICOL SUCINAT NATRI

Chloramphenicoli natrii succinas

 

Đồng phân 1: R1 = CO-CH2-CH2-CO2Na, R3 = H

Đồng phân 3: R1 = H, R3 = CO-CH2-CH2-CO2Na

 

 

C15H15Cl2N2NaO8                                                                                                        P.t.l: 445,2

Cloramphenicol natri sucinat là hỗn hợp với tỷ lệ khác nhau của natri (2R,3R)-2-[(dicloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl butandioat (đồng phân 3) và natri (1R,2R)-2-[(dicloroacetyl)amino]-3-hydroxy-1-(4- nitrophenyl)propyl butandioat (đồng phân 1), phải chứa từ 98,0 đến 102,% C15H15Cl2N2NaO8, tính theo chế phẩm khan.

Tính chất

Bột màu trắng hoặc trắng hơi vàng, hút ẩm. Rất tan trong nước, dễ tan trong ethanol 96%.

Định tính

A. Phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4 ).

Bản mỏng: Silica gel GF254 (TT).

Dung môi khai triển: Dung dịch acid  acetic 2 M – methanol – cloroform (1 : 14 : 85).

Dung dịch thử: Ḥa tan 20 mg chế phẩm trong 2 ml aceton (TT).

Dung dịch đối chiếu (1): Ḥa tan 20 mg cloramphenicol sucinat natri chuẩn (ĐC) trong 2 ml aceton (TT).

Dung dịch đối chiếu (2): Ḥa tan 20 mg cloramphenicol chuẩn (ĐC) trong 2 ml aceton (TT).

Cách tiến hành:

Chấm riêng biệt lên bản mỏng 2 µl các dung dịch đối chiếu và dung dịch thử. Triển khai sắc kư cho đến khi dung môi đi được khoảng 15 cm. Làm khô bản mỏng ngoài không khí, kiểm tra dưới ánh sáng đèn tử ngoại 254 nm. Trên sắc kư đồ dung dịch thử cho hai vết chính có vị trí và kích thước tương ứng với các vết chính của dung dịch đối chiếu (1) và có vị trí khác với vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (2).

B. Ḥa tan khoảng 10 mg chế phẩm trong 1 ml ethanol 50% (TT), thêm 3 ml dung dịch calci clorid 1% (TT) và 50 mg bột kẽm (TT), đun nóng trên cách thuỷ trong 10 phút. Lọc dung dịch nóng, làm nguội. Thêm 0,1 ml benzoyl clorid (TT) và lắc trong 1 phút. Thêm 0,5 ml dung dịch sắt (III) clorid 10,5% (TT) 2 ml cloroform (TT) và lắc. Lớp chất lỏng phía trên có màu đỏ tím nhạt đến màu đỏ tía.

C. Ḥa tan 50 mg chế phẩm trong 1 ml pyridin (TT), thêm 0,5 ml dung dịch natri hydroxyd 2 M (TT) và 1,5 ml nước. Đun nóng trong cách thuỷ trong 3 phút, màu đỏ tạo thành. Thêm 2 ml acid nitric (TT) và làm nguội bằng cách cho ḍng nước chảy qua. Thêm 1 ml dung dịch bạc nitrat 0,1 M (TT), kết tủa màu trắng được tạo thành.

D. Chế phẩm cho phản ứng (A) của ion natri (Phụ lục 8.1)

pH

Ḥa tan 2,5 g chế phẩm trong nước không có carbon dioxyd (TT) và pha loăng thành 10 ml với cùng môi. pH của dung dịch thu được phải từ 6,4 đến 7,0 (Phụ lục 6.2)

Góc quay cực riêng

Từ +5,0o đến +8,0o tính  theo chế  phẩm khan (Phụ lục 6.4).

Ḥa tan 0,50 g chế phẩm trong nước và pha loăng thành 10,0 ml với cùng dung môi.

Cloramphenicol và cloramphenicol dinatri disucinat

 

Xác định bằng phương pháp sắc kư lỏng hiệu năng cao (Phụ lục 5.3)

Pha động: hỗn hợp dung dịch acid phosphoric 2% - methanol - nước (5 : 40 : 55).

Dung dịch thử: Ḥa tan 25 mg chế phẩm trong pha động và pha loăng thành 100,0 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu (1): Ḥa tan 10,0 mg cloramphenicol chuẩn (ĐC) trong pha động và pha loăng thành 100,0 ml với cùng dung môi (dung dịch a). Pha loăng 5,0 ml dung dịch thu được thành 100,0 ml với pha động.

Dung dịch đối chiếu (2): Ḥa tan 10,0 mg cloramphenicol dinatri disucinat chuẩn (ĐC) trong pha động và pha loăng thành 100,0 ml với cùng dung môi (dung dịch b). Pha loăng 5,0 ml dung dịch thu được thành 100,0 ml bằng pha động.

Dung dịch phân giải: Ḥa tan 25 mg chế phẩm trong pha động, thêm 5 ml dung dịch (a) và 5 ml dung dịch (b), pha loăng thành 100 ml với pha động.

Điều kiện sắc kư:

Cột thép không gỉ (25 cm x 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh C (octadecylsilyl silica gel) (5 mm).

Detector tử ngoại đặt tại bước sóng 275 nm.

Tốc độ ḍng: 1,0 ml/phút.

Thể tích tiêm: 20 ml.

Cách tiến hành:

Tiêm dung dịch phân giải, dung dịch thử và các dung dịch đối chiếu. Phép thử chỉ có giá trị khi trên sắc kư đồ của dung dịch phân giải, hai pic tương ứng với các pic của dung dịch đối chiếu (1) và (2) được tách rơ ràng ra khỏi hai pic tương ứng với hai pic chính của dung dịch thử. Điều chỉnh tỷ lệ methanol trong pha động nếu cần thiết.

Trên sắc kư đồ của dung dịch thử, diện tích của pic tương ứng với cloramphenicol không được lớn hơn diện tích pic chính của dung dịch đối chiếu (1) (2,0%); diện tích của pic tương ứng với cloramphenicol dinatri disucinat không được lớn hơn diện tích pic chính của dung dịch đối chiếu (2) (2,0%).

Nước

Không được quá 2,0% (Phụ lục 10.3).

Dùng 0,500 g chế phẩm.

Chất gây sốt

Nếu chế phẩm dùng để pha chế thuốc tiêm mà không xử lư loại chất gây sốt th́ phải đạt yêu cầu phép thử chất gây sốt (Phụ lục 13.4).

Tiêm 2,5 ml dung dịch chế phẩm trong nước cất để pha thuốc tiêm có nồng độ 2 mg/ml cho mỗi kg trọng lượng thỏ.

Định lượng

Ḥa tan 0,200 g chế phẩm trong nước và pha loăng thành 500,0 ml với cùng dung môi. Pha loăng 5,0 ml dung dịch thu được thành 100,0 ml bằng nước. Đo độ hấp thụ (Phụ lục 4.1) của dung dịch thu được tại bước sóng cực đại 276 nm.

Tính hàm lượng C15H15Cl2N2NaO8 theo A (1%, 1 cm), lấy 220 là giá trị A (1%, 1 cm) ở bước sóng 276 nm.

Bảo quản

Trong bao b́ kín, tránh ánh sáng. Nếu chế phẩm vô khuẩn, bảo quản trong bao b́ vô khuẩn, kín, đảm bảo và tránh ánh sáng.

Nhăn

Ghi rơ chế phẩm không có chất gây sốt.

Loại thuốc

Kháng khuẩn.

Chế phẩm

Thuốc tiêm.