CIPROFLOXACIN HYDROCLORID

Ciprofloxacini hydrochloridum

 

. HCl
 

 

C17H18FN3O3.HCl                                                                                                      P.t.l: 367,8

Ciprofloxacin hydroclorid là acid 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylic hydroclorid, phải chứa từ 98,0% đến 102,0% C17H18FN3O3.HCl,  tính theo chế phẩm khan.

Tính chất

Bột kết tinh màu vàng nhạt, hút ẩm nhẹ. Tan trong nước, khó tan trong methanol, rất khó tan trong ethanol, thực tế không tan trong aceton, ethyl acetat và methylen clorid.

Định tính

A. Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) của chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại của ciprofloxacin hydroclorid chuẩn (ĐC).

B. Chế phẩm cho phản ứng định tính (B) của ion clorid (Phụ lục 8.1).

Độ trong và màu sắc của dung dịch

Dung dịch S: Ḥa tan 0,5 g chế phẩm trong nước không có carbon dioxyd (TT) và pha loăng thành 20 ml với cùng dung môi.

Pha loăng 10 ml dung dịch S thành 20 ml với nước không có carbon dioxyd (TT). Dung dịch thu được phải trong (Phụ lục 9.2) và màu không được đậm hơn dung dịch màu mẫu VL5 (Phụ lục 9.3; phương pháp 2).

pH

pH của dung dịch S phải từ 3,5 đến 4,5 (Phụ lục 6.2)

Acid fluoroquinolonic

Không được quá 0,2%.

Xác định bằng phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4 ).

Bản mỏng: Silica gel GF254 (TT).

Dung môi khai triển: Acetonitril – amoniac – methanol – methylen clorid (10 : 20 : 40 : 40).

Dung dịch thử: Ḥa tan 50 mg chế phẩm trong nước và pha loăng thành 5 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu: Ḥa tan 10 mg acid fluoroquinolonic chuẩn (ĐC) trong hỗn hợp gồm 0,1 ml amoniac (TT) và 90 ml nước, thêm nước vừa đủ 100 ml. Pha loăng 2 ml dung dịch thu được thành 10 ml bằng nước.

Cách tiến hành:

Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 µl mỗi dung dịch. Trong một b́nh sắc kư khác, đặt ở đáy b́nh một chiếc cốc miệng rộng, trong cốc có chứa 50 ml aminiac (TT). Đặt bản mỏng vào b́nh, đậy kín b́nh và để bản mỏng tiếp xúc với hơi amoniac trong 15 phút. Nhấc bản mỏng ra và triển khai sắc kư cho đến khi dung môi đi được khoảng 15 cm. Làm khô bản mỏng ngoài không khí, kiểm tra dưới ánh sáng đèn tử ngoại 254 nm. Trên sắc kư đồ dung dịch thử, vết tương ứng với acid fluoroquinolonic không được đậm màu hơn vết chính thu được từ dung dịch đối chiếu.

Tạp chất liên quan

Xác định bằng phương pháp sắc kư lỏng hiệu năng cao (Phụ lục 5.3)

Pha động: Hỗn hợp gồm 13 thể tích acetonitril (TT) và 87 thể tích dung dịch acid phosphoric 0245% (TT) đă được điều chỉnh pH đến 3,0 bằng triethylamin (TT).

Dung dịch thử: Ḥa tan 25,0 mg chế phẩm trong pha động và pha loăng thành 50,0 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu (1): Ḥa tan 5 mg ciprofloxacin hydroclorid dùng để định tính pic (ĐC) trong pha động và pha loăng thành 10,0 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu (2): Pha loăng 1,0 ml dung dịch thử thành 50,0 ml bằng pha động. Pha loăng 1,0 ml dung dịch thu được thành 10,0 ml với pha động.

Điều kiện sắc kư:

Cột thép không gỉ (25 cm x 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh C (5 mm).

Nhiệt độ cột 40 oC.

Detector quang phổ tử ngoại đặt tại bước sóng 278 nm.

Tốc độ ḍng: 1,5 ml/phút.

Thể tích tiêm: 50 ml.

Cách tiến hành:

Tiêm dung dịch đối chiếu (1). Thời gian lưu tương đối của các tạp chất so với ciprofloxacin (thời gian lưu khoảng 9 phút) là: tạp chất E khoảng 0,4; tạp chất F khoảng 0,5; tạp chất B khoảng 0,6; tạp chất C khoảng 0,7 và tạp chất D khoảng 1,2. Phép thử chỉ có giá trị khi hệ số phân giải giữa hai pic của tạp chất B và tạp chất C không được nhỏ hơn 1,3.

Dùng sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (1) và thông số thời gian lưu tương đối so với ciprofloxacin để xác định các pic đáp ứng của các tạp chất.

Hệ số hiệu chỉnh: Để tính hàm lượng các tạp chất, nhân diện tích pic đáp ứng của các tạp chất với các hệ số sau, tạp chất B bằng 0,7; tạp chất C bằng 0,6; tạp chất D bằng 1,4; tạp  chất E bằng 6,7.

Tiến hành chạy sắc kư với thời gian rửa giải gấp hai lần thời gian lưu của ciprofloxacin.

Trên sắc kư đồ dung dịch thử, các pic tương ứng với các tạp chất B, C, D và E không được lớn hơn diện tích pic chính trên sắc kư đồ dung dịch đối chiếu (2) (0,2%). Bất kỳ tạp chất nào khác không được có diện tích lớn hơn một nửa diện tích pic chính của dung dịch đối chiếu (2) (0,1%).

Tổng diện tích các pic tạp không được lớn hơn 2,5 lần diện tích pic chính của dung dịch đối chiếu (2) (0,5%).

Bỏ qua các pic có diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 0,25 lần diện tích pic chính của dung dịch đối chiếu (2) (0,05%).

Ghi chú:

Tạp chất A: Acid 7-cloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylic (acid fluoroquinolonic).

Tạp chất B: Acid 1-cyclopropyl-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylic (hợp chất desfluoro).

Tạp chất C: Acid 7-[(2-aminoethyl)amino]-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylic (hợp chất ethylenediamin).

Tạp chất D: Acid 7-cloro-1-cyclopropyl-4-oxo-6-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylic.

Tạp chất E: 1-cyclopropyl-6-fluoro-7-(piperazin-1-yl)quinolin-4(1H)-on.

Tạp chất F: Acid 1-cyclopropyl-6-hydroxy-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylic.

Kim loại nặng

Không được quá 20 phần triệu (Phụ lục 9.4.8)

Ḥa tan 0,25 g chế phẩm trong nước và pha loăng thành 30 ml với cùng dung môi, lọc. Lấy dịch lọc thử theo phương pháp 5. Dùng 5 ml dung dịch ch́ mẫu 1 phần triệu (TT) để chuẩn bị mẫu đối chiếu.

Nước

Không được quá 6,7% (Phụ lục 10.3)

Dùng 0,200 g chế phẩm.

Tro sulfat

Không được quá 0,1% (Phụ lục 9.9, phương pháp 2)

Dùng 1,0 g chế phẩm trong chén platin.

Định lượng

Phương pháp sắc kư lỏng hiệu năng cao (Phụ lục 5.3)

Điều kiện sắc kư giống như phần thử tạp chất liên quan. Thể tích tiêm 10 µl.

Dung dịch thử: Ḥa tan 25,0 mg chế phẩm trong pha động và pha loăng thành 50,0 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu: Ḥa tan 25,0 mg ciprofloxacin hydroclorid chuẩn (ĐC) trong pha động và pha loăng thành 50,0 ml với cùng dung môi.

Tính hàm lượng C17H18FN3O3×HCl dựa vào diện tích pic đáp ứng.

Bảo quản

Trong bao b́ kín, tránh ánh sáng.

Loại thuốc

Kháng khuẩn.

Chế phẩm

Viên nén.