CINARIZIN

Cinnarizinum

 

 

                                                                  

                                                                                                P.t.l: 368,5

C26H28N2

Cinarizin là (E)-1- ( diphenylmethyl)-4-(3- phenylprop-2-enyl) piperazin,

phải chứa từ 99,0 đến 101,0% C26H28N2, tính theo chế phẩm đă làm khô.

Tính chất

Bột màu trắng hay gần như trắng. Thực tế không tan trong nước, dễ tan trong methylen clorid, tan trong aceton, khó tan trong ethanol 96% và methanol.

Định tính

Có thể chọn một trong hai nhóm định tính sau:

Nhóm I: A, B

Nhóm II: A, C, D

A. Xác định điểm nóng chảy ( Phụ lục 6.7): từ 118 đến 122 0C

B. Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) của chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại của cinarizin chuẩn (ĐC).

C. Phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4)

Bản mỏng: Octadecylsilyl silica gel có chỉ thị huỳnh quang F254

Dung môi triển khai: Dung dịch natri clorid 1 M - methanol - aceton ( 20 : 30 : 50).

Dung dịch thử: Hoà tan 10 mg chế phẩm trong methanol (TT), và pha loăng thành 20 ml với cùng dung môi .

Dung dịch đối chiếu  (1): Hoà tan 10 mg cinarizin chuẩn (ĐC)  trong  methanol (TT), và pha loăng thành 20 ml với cùng dung môi .

Dung dịch đối chiếu (2): Hoà tan 10 mg cinarizin chuẩn (ĐC) và 10 mg flunarizin hydroclorid chuẩn (ĐC) trong  methanol (TT) và pha loăng dung dịch tới 20 ml với cùng dung môi.

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 ml mỗi dung dịch chuẩn và thử. Triển khai sắc kư trong b́nh không băo hoà dung môi cho đến khi dung môi đi được khoảng 15 cm. Lấy bản mỏng để khô tự nhiên, quan sát bản mỏng dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 254 nm. Vết chính thu được trên sắc kư đồ của dung dịch thử phải tương ứng với vị trí và kích thước của vết thu được từ dung dịch đối chiếu (1). Phép thử chỉ có giá trị khi trên sắc kư đồ thu được của dung dịch đối chiếu (2) có 2 vết tách rơ ràng.

D. Hoà tan 0,2 g acid citric khan (TT)  trong 10 ml anhydrid acetic (TT) bằng cách đun trong cách thuỷ ở 80 0C và tiếp tục để thêm 10 phút. Thêm khoảng  20 mg chế phẩm, màu đỏ tía sẽ xuất hiện.

Độ trong và màu sắc của dung dịch 

Hoà tan 0,5 g chế phẩm trong 20 ml methylen clorid (TT). Dung dịch phải trong (Phụ lục 9.2) và không được có màu đậm hơn màu mẫu VN7 ( Phụ lục 9.3, phương pháp 2).

Giới hạn acid - kiềm

Lấy 0,5 g chế phẩm thêm 15 ml nước, đun sôi trong 2 phút. Làm lạnh và lọc. Pha loăng dịch lọc tới 20 ml bằng nước không có carbon dioxyd (TT) thu được dung dịch S. Lấy 10 ml dung dịch S thêm 0,1 ml dung dịch phenolphtalein (TT) và 0,25 ml dung dịch natri hydroxyd 0,01 M (CĐ), dung dịch có màu hồng. Lấy 10 ml dung dịch S thêm 0,1 ml dung dịch đỏ methyl (TT) và 0,25 ml dung dịch acid hydrocloric 0,01 M (CĐ), dung dịch có màu đỏ.

Tạp chất liên quan

Xác định bằng phương pháp sắc kư lỏng ( Phụ lục 5.3).

Pha động A: Dung dịch amoni acetat 1% (TT)

Pha động B: Dung dịch acid acetic 0,2%  trong acetonitril (tt/tt)

Dung dịch thử:

Hoà tan 25,0 mg chế phẩm trong methanol (TT) và pha loăng thành 10,0 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu:

Pha loăng 1,0 ml dung dịch thử thành 100,0 ml bằng methanol (TT). Pha loăng 5,0 ml dung dịch này thành 20,0 ml bằng methanol (TT).

Dung dịch phân giải:

Hoà tan 12,5 mg cinarizin chuẩn (ĐC) và 15,0 mg flunarizin hydroclorid chuẩn (ĐC) trong 100,0 ml methanol (TT). Pha loăng 1,0 ml dung dịch này thành 20,0 ml bằng methanol (TT).

Điều kiện sắc kư:

Cột thép không gỉ( 10 cm x 4,0 mm), nhồi pha tĩnh base-deactivated octadecylsilyl silica gel dùng cho sắc kư (3 mm).

Tốc độ ḍng: 1,5 ml/phút

Detector quang phổ hấp thụ tử ngoại ở bước sóng 230 nm.

Thể tích tiêm: 10 ml

Cách tiến hành: tiến hành rửa giải theo bảng sau:

 

Thời gian

(phút)

Pha động A

(%tt/tt)

Pha động B

(%tt/tt)

Ghi chú

 

0 - 20

75 ® 10

25 ® 90

Gradient tuyến tính

20 - 25

10

90

Đẳng ḍng

25 - 30

75

25

Chuyển dung môi về thành phần ban đầu

30 - 0

75

25

Bắt đầu lại chương tŕnh gradient

(Cân bằng cột ít nhất 30 phút với tỷ lệ dung môi 75 A : 25 B)

Điều chỉnh độ nhạy sao cho chiều cao của pic chính khi tiêm dung dịch đối chiếu ít nhất là khoảng 50% của thang đo. Nếu cần, có thể điều chỉnh nồng độ dung dịch acid acetic trong pha động B để thu được đường nền phẳng.

Tiêm dung dịch phân giải trong điều kiện sắc kư như đă nêu, thời gian lưu của cinarizin khoảng 11 phút, thời gian lưu của flunarizin khoảng 11,5 phút. Phép thử chỉ có giá trị khi hệ số phân giải giữa các pic của cinarizin và flunarizin ít nhất bằng 5. Nếu cần, có thể điều chỉnh chương tŕnh thời gian của rửa giải gradient.

Tiêm mẫu trắng là methanol (TT), dung dịch thử và dung dịch đối chiếu. Trên sắc kư đồ thu được của dung dịch thử: bất cứ diện tích pic phụ nào, trừ pic chính, không được lớn hơn diện tích của pic chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (0,25%). Tổng tất cả diện tích các pic phụ của dung dịch thử, trừ pic chính, không được lớn hơn 2 lần diện tích của pic chính trên sắc kư đồ thu được của dung dịch đối chiếu (0,5%). Bỏ qua các pic của mẫu trắng và bất kỳ pic nào có diện tích nhỏ hơn 0,2 lần diện tích của pic chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu.                  

Kim loại nặng

Không được quá 20 phần triệu ( Phụ lục 9.4.8)

Hoà tan 1,0 g chế phẩm trong hỗn hợp gồm 15 thể tích nước và 85 thể tích aceton (TT). Thêm dung dịch acid hydrocloric loăng (TT) đến khi tan hoàn toàn, pha loăng  thành 20 ml với cùng hỗn hợp nước - aceton trên. Lấy 12 ml dung dịch này thử theo phương pháp 2. Dùng 10 ml dung dịch ch́ mẫu 1 phần triệu thu được bằng cách pha loăng dung dịch ch́ mẫu 100 phần triệu (TT) với hỗn hợp dung môi trên để chuẩn bị mẫu đối chiếu.

Mất khối lượng do làm khô

Không được quá 0,5% (Phụ lục 9.6),

(1,000 g ; áp suất giảm; 60 0C; 4 giờ)

Tro sulfat

Không được quá 0,1% ( Phụ lục 9.9, phương pháp 2). Dùng 1 g chế phẩm.

Định lượng

Phương pháp chuẩn độ trong môi trường khan ( Phụ lục 10.6)

Hoà tan 0,150 g chế phẩm trong 50 ml hỗn hợp gồm 1 thể tích acid acetic khan (TT) và 7 thể tích ethyl methyl keton (TT). Chuẩn độ với dung dịch acid percloric 0,1 M (CĐ), dùng 0,2 ml dung dịch naphtholbenzein (TT) làm chỉ thị.

1 ml dung dịch acid percloric 0,1 M (CĐ) tương ứng với 18,43 mg C26H28N2.

Bảo quản

Tránh ánh sáng.

Loại thuốc

Kháng histamin thụ thể H1.