CORTISON ACETAT

Cortisoni acetas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C23H30O6                                            P.t.l: 402,5

Cortison acetat là 17,21 - dihydroxypregn -4- en-3,11,20 - trion 21 - acetat, chứa từ 97,0 đến 103,0% C23H30O6, tính theo chế phẩm đă làm khô.

Tính chất

Bột kết tinh trắng hoặc gần như trắng, thực tế không tan trong nước, dễ tan trong methylen clorid, tan trong dioxan, hơi tan trong aceton, khó tan trong ethanol 96%, ether và methanol.

Định tính

Có thể chọn một trong hai nhóm định tính sau:

Nhóm I: A, B.

Nhóm II: C, D, E.

A. Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) của chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại của cortison acetat chuẩn (ĐC). Nếu phổ của chất chuẩn và chế phẩm được đo ở trạng thái rắn có sự khác nhau th́ ghi lại phổ của dung dịch 5% của chuẩn và chế phẩm trong methylen clorid (TT) trong cốc đo 0,2 mm.

B. Phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4).

Bản mỏng: Silica gel GF 254 (TT).

Dung môi khai triển: Trộn đều 1 thể tích hỗn hợp nước - methanol (1,2 : 8) với 1 thể tích hỗn hợp ether - methylen clorid (15 : 77).

Dung dịch thử: Hoà tan 10 mg chế phẩm trong hỗn hợp methanol - methylen clorid (1 : 9), pha loăng thành 10 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu (1): Hoà tan 20 mg cortison acetat chuẩn (ĐC) trong hỗn hợp methanol - methylen clorid (1 : 9) rồi pha loăng thành 20 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu (2): Hoà tan 10 mg hydrocortison acetat trong dung dịch đối chiếu (1) và pha loăng thành 10 ml bằng dung dịch đối chiếu (1).

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 ml của mỗi dung dịch trên. Triển khai sắc kư đến khi dung môi đi được 15 cm. Để bản mỏng khô ngoài không khí và soi dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 254 nm. Vết chính thu được trên sắc kư đồ của dung dịch thử phải giống về vị trí và kích thước của vết trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (1). Phun lên bản mỏng dung dịch acid sulfuric trong ethanol (TT). Sấy bản mỏng ở 120 oC trong 10 phút hoặc đến khi xuất hiện vết. Để nguội. Quan sát bản mỏng dưới ánh sáng ban ngày và tử ngoại ở bước sóng 365 nm. Vết chính thu được trên sắc kư đồ của dung dịch thử phải giống về vị trí, màu sắc dưới ánh sáng ban ngày, huỳnh quang dưới ánh sáng tử ngoại 365 nm và kích thước với vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (1). Phép thử chỉ có giá trị khi dung dịch đối chiếu (2) cho 2 vết tách rơ ràng.

C. Phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4).

Bản mỏng: Silica gel F254 (TT).

Dung môi khai triển: Nước - methanol - ether - methylen clorid (1,2 : 8 : 15 : 77).

Dung dịch thử (1): Hoà tan 25 mg chế phẩm trong methanol (TT) bằng cách đun nóng nhẹ và pha loăng thành 5 ml với cùng dung môi. Dung dịch này cũng được dùng để chuẩn bị dung dịch thử (2). Pha loăng 2 ml dung dịch trên thành 10 ml với methylen clorid (TT).

Dung dịch thử (2): Chuyển 2 ml dung dịch thu được trong quá tŕnh chuẩn bị của dung dịch thử (1) vào ống nghiệm thuỷ tinh dung tích 15 ml có nút mài hoặc nắp bằng polytetrafluoroethylen, thêm 10 ml dung dịch băo ḥa kali hydrocarbonat  trong methanol (TT) và ngay lập tức cho một luồng khí nitrogen đi nhanh qua dung dịch trong 5 phút, đậy nắp ống nghiệm. Đun nóng trong cách thuỷ ở 45 oC, tránh ánh sáng trong 2 giờ 30 phút. Để nguội.

Dung dịch đối chiếu (1): Hoà tan 25 mg cortison acetat chuẩn trong methanol (TT) bằng cách làm nóng nhẹ và pha loăng thành 5 ml với cùng dung môi. Dung dịch này cũng được dùng để chuẩn bị dung dịch đối chiếu (2). Pha loăng 2 ml dung dịch trên thành 10 ml với methylen clorid (TT).

Dung dịch đối chiếu (2): Chuyển 2 ml dung dịch thu được trong quá tŕnh chuẩn bị của dung dịch đối chiếu (1) vào một ống nghiệm thuỷ tinh có dung tích 15 ml có nút mài hoặc nắp bằng polytetra fluoroethylen thêm 10 ml dung dịch băo ḥa kali hydrocarbonat trong methanol (TT) và ngay lập tức cho một luồng khí nitrogen đi nhanh qua dung dịch trong 5 phút, đậy nắp ống nghiệm. Đun nóng trong cách thuỷ ở 45 oC, tránh ánh sáng trong 2 giờ 30 phút. Để nguội.

Cách tiến hành:

Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 ml mỗi dung dịch trên. Triển khai sắc kư đến khi dung môi đi được 15 cm. Để bản mỏng khô ngoài không khí và quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 254 nm. Vết chính trên mỗi sắc kư đồ thu được của các dung dịch thử phải giống về vị trí, kích thước với vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu tương ứng. Phun lên bản mỏng dung dịch acid sulfuric trong ethanol (TT). Sấy bản mỏng ở 120 oC trong 10 phút hoặc tới khi vết xuất hiện. Để nguội. Quan sát dưới ánh sáng ban ngày và ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 365 nm. Vết chính thu được trên mỗi sắc kư đồ của dung dịch thử phải giống về vị trí, màu sắc dưới ánh sáng ban ngày, huỳnh quang dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 365 nm, và kích thước với vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu tương ứng. Những vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch thử (2) và dung dịch đối chiếu (2) có giá trị Rf thấp hơn so với giá trị Rf của vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch thử (1) và dung dịch đối chiếu (1).

D. Thêm 2 mg chế phẩm vào 2 ml acid sulfuric (TT) và lắc cho tan. Trong ṿng 5 phút, màu vàng nhạt xuất hiện. Thêm vào dung dịch trên 10 ml nước và trộn đều. Màu bị biến mất và dung dịch vẫn trong.

E. Khoảng 10 mg chế phẩm cho phản ứng đặc trưng của nhóm acetyl (Phụ lục 8.1).

Góc quay cực riêng

Từ + 211 đến + 220o, tính theo chế phẩm đă làm khô (Phụ lục 6.4).

Hoà tan 0,250 g chế phẩm trong dioxan (TT) và pha loăng thành 25,0 ml với cùng dung môi.

Tạp chất liên quan

Kiểm tra bằng phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3).

Pha động: Trộn đều 400 ml acetonitril (TT) với 550 ml nước và để cân bằng; điều chỉnh thể tích đến 1000 ml bằng nước và trộn đều lại.

Dung dịch thử: Hoà tan 25,0 mg chế phẩm trong pha động và pha loăng thành 10,0 ml bằng pha động.

Dung dịch đối chiếu (1): Hoà tan 2 mg cortison acetat chuẩn (ĐC) và 2 mg hydrocortison acetat chuẩn (ĐC) trong pha động và pha loăng thành 100,0 ml bằng pha động.

Dung dịch đối chiếu (2): Pha loăng 1,0 ml dung dịch thử thành 100,0 ml bằng pha động.

Điều kiện sắc kư:

Cột thép không gỉ (25 cm x 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh là octadecyl silicagel dùng cho sắc kư (5 mm).

Detector quang phổ hấp thụ tử ngoại ở bước sóng 254 nm.

Tốc độ ḍng: 1 ml/phút.

Thể tích tiêm: 20 ml.

Cách tiến hành:

Cân bằng cột với pha động ở tốc độ ḍng 1 ml/phút trong khoảng thời gian 30 phút.

Tiêm dung dịch đối chiếu (2). Điều chỉnh độ nhạy sao cho chiều cao của pic chính trong sắc kư đồ không dưới 50% của thang đo.

Tiêm dung dịch đối chiếu (1). Với sắc kư đồ được ghi trong điều kiện đă mô tả ở trên: thời gian lưu của hydrocortison acetat khoảng 10 phút và của cortison acetat khoảng 12 phút. Phép thử chỉ có giá trị khi hệ số phân giải giữa pic tương ứng với hydrocortison acetat và cortison acetat ít nhất là 4,2; nếu cần thiết, điều chỉnh nồng độ acetonitril trong pha động.

Tiêm riêng biệt dung dịch thử và dung dịch đối chiếu (2). Tiến hành chạy sắc kư trong khoảng thời gian gấp 2 lần thời gian lưu của pic chính. Trong sắc kư đồ của dung dịch thử, diện tích của bất kỳ pic nào ngoài pic chính không được lớn hơn 0,5 lần diện tích của pic chính trong sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (2) (0,5%); Tổng diện tích của tất cả các pic phụ không được lớn hơn 1,5 lần diện tích của pic chính trong sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (2) (1,5%). Bỏ qua bất kỳ pic phụ nào có diện tích nhỏ hơn 0,05 lần diện tích của pic chính trong sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu (2).

Mất khối lượng do làm khô

Không được quá 0,5% (Phụ lục 9.6).

(0,500 g; 100 – 105 oC).

Định lượng

Hoà tan 0,100 g chế phẩm trong ethanol 96% (TT) và pha loăng thành 100,0 ml bằng cùng dung môi. Hút 2,0 ml dung dịch trên, pha loăng thành 100,0 ml bằng ethanol 96% (TT). Đo độ hấp thụ (Phụ lục 4.1) của dung dịch ở bước sóng cực đại 237 nm. Tính hàm lượng C23H30O6 theo A (1%, 1 cm), với độ hấp thụ riêng là 395.

Bảo quản

Trong lọ kín, tránh ánh sáng.

Loại thuốc

Thuốc chống viêm dạng steroid

Chế phẩm

Viên nén.