BẠC VITELINAT

Argentum vitellinicum

Argyrol

 

Bạc vitelinat là hợp chất của bạc với viletin (phosphoprotein), phải chứa ít nhất 20,0% Ag.

 

Tính chất

Mảnh hoặc phiến màu nâu thẫm hay lục đen bóng, dễ hỏng ngoài không khí, dễ hút ẩm. Tan trong nước và trong glycerin, tan chậm và hoàn toàn trong ethanol 70%, không tan trong ethanol 96% và trong ether.

 

Định tính

A.Nung khoảng 0,5 g chế phẩm, ḥa tan cắn trong 5 ml dung dịch acid nitric 16% (TT), thêm 1 ml dung dịch acid hydrocloric 10% (TT) sẽ có tủa trắng lổn nhổn, tủa tan trong amoniac (TT).

B. Đem đốt, chế phẩm sẽ cháy thành than và toả ra mùi khét của sừng hay lông cháy.

C. Dung dịch chế phẩm trong dung dịch natri clorid đẳng trương vững bền (khác với protargol).

 

Độ trong và màu sắc của dung dịch

Ḥa tan 0,2 g chế phẩm trong 10 ml nước. Dung dịch thu được phải trong (Phụ lục 9.2) và có màu đỏ nâu. Nh́n xuyên qua, dung dịch có hiện tượng lưỡng sắc nhẹ. Nh́n ở ánh sáng phản chiếu, dung dịch có màu lục. Để yên 2 giờ, dung dịch không được có cặn.

 

Giới hạn kiềm

Không được quá 3,2% biểu thị bằng natri hydroxyd.

Cân chính xác khoảng 1,000 g chế phẩm trong chén sứ, đốt rồi nung. Sau khi để nguội, chiết cắn nhiều lần, mỗi lần 10 ml nước sôi cho đến khi dịch chiết không c̣n màu hồng với dung dịch phenolphtalein (TT). Gộp dịch chiết, thêm 2 – 3 giọt dung dịch phenolphtalein (TT), chuẩn độ bằng dung dịch acid sulfuric 0,1 N (CĐ) đến khi mất màu hồng.

1 ml dung dịch acid sulfuric 0,1 N (CĐ) tương đương với 4,0 mg NaOH.

 

Định lượng

Ḥa tan 0,200 g chế phẩm trong 10 ml nước trong một b́nh nón dung tích 200 đến 250 ml. Thêm từ từ đến hết 10 ml dung dịch acid sulfuric 1 N. Để nguội. Thêm 2 g kali permanganat (TT) đă tán nhỏ, cho từ từ từng ít một và khuấy luôn tay. Đun sôi nhẹ hỗn hợp trong khoảng 5 phút. Thêm từ từ từng giọt một dung dịch sắt (II) sulfat (TT) cho đến khi dung dịch chuyển sang màu vàng nhạt. Thêm 50 ml nước, 5 ml dung dịch acid nitric 25% (TT). Để nguội. Thêm 1 ml dung dịch sắt (III) amoni sulfat (TT) và chuẩn độ bằng dung dịch amoni sulfocyanid 0,1 N (CĐ) tới màu đỏ.

1 ml dung dịch amoni sulfocyanid 0,1 N (CĐ) tương đương với 10,79 mg Ag.

 

Bảo quản

Trong lọ thuỷ tinh khô, có màu, nút kín, tránh ánh sáng, tránh ẩm.

 

Tương kỵ

Alcaloid, adrenalin, tanin.