ASPARTAM

Aspartamum

 

 

         C14H18N2O5                                                                                             P.t.l: 294,3

Aspartam là acid (3S)-3-amino-4-[[(1S)-1-benzyl-2-methoxy-2-oxoethyl]amino]-4-oxobutanoic, phải chứa từ 98,0 đến 102,0% C14H18N2O5, tính theo chế phẩm đă làm khô.

Tính chất

Bột kết tinh trắng, hơi hút ẩm.

Khó tan hoặc hơi tan trong nước và ethanol 96%, thực tế không tan trong hexan và dicloromethan.

Định tính

Có thể chọn một trong hai nhóm định tính sau:

Nhóm I: B.

Nhóm II: A, C, D.

A. Ḥa tan 0,1 g chế phẩm trong ethanol 96% (TT), pha loăng đến 100 ml với cùng dung môi. Đo phổ hấp thụ ánh sáng của dung dịch thu được trong khoảng bước sóng từ 230 nm đến 300 nm (Phụ lục 4.1). Dung dịch phải có các cực đại hấp thụ tại 247 nm, 252 nm, 258 nm và 264 nm.

B. Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) của chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại của aspartam chuẩn (ĐC).

C. Tiến hành phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4).

Bản mỏng: Silica gel G (TT).

Dung môi khai triển: Nước - acid formic khan - methanol - dicloromethan (2 : 4 : 30 : 64).

Dung dịch thử: Ḥa tan 15 mg chế phẩm trong 2,5 ml nước, pha loăng thành 10 ml bằng acid acetic (TT).

Dung dịch đối chiếu: Ḥa tan 15 mg aspartam chuẩn (ĐC) trong 2,5 ml nước và pha loăng thành 10 ml bằng acid acetic (TT).

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 20 µl các dung dịch trên. Triển khai sắc kư cho đến khi dung môi đi được khoảng 15 cm. Làm khô bản mỏng ngoài không khí. Phun dung dịch ninhydrin (TT) và sấy bản mỏng ở nhiệt độ 100 – 105 oC trong 15 phút. Vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch thử phải tương ứng về vị trí, kích thước và màu sắc với vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu.

D. Ḥa tan khoảng 20 mg chế phẩm trong 5 ml methanol (TT), thêm 1 ml dung dịch hydroxylamin kiềm (TT1). Đun nóng trên cách thủy trong 15 phút. Để nguội, điều chỉnh pH đến 2 bằng dung dịch acid hydrocloric loăng (TT). Thêm 0,1 ml dung dịch sắt (III) clorid 10,5% (TT), màu đỏ nâu xuất hiện.

Độ trong và màu sắc của dung dịch

Dung dịch S: Ḥa tan 0,8 g chế phẩm trong nước không có carbon dioxyd (TT) và pha loăng thành 100,0 ml với cùng dung môi.

Dung dịch S phải trong (Phụ lục 9.2) và không được đậm màu hơn dung dịch màu mẫu VL6 (Phụ lục 9.3).

Độ dẫn điện

Không được quá 30 mS.cm-1 (Phụ lục 6.10).

Xác định độ dẫn điện của dung dịch S (C1) và của nước đă dùng để chuẩn bị dung dịch S (C2). Các kết quả đọc được phải ổn định, chỉ được lệch 1% trong khoảng thời gian 30 giây. Tính độ dẫn điện của dung dịch S bằng công thức: C1 – 0,992C2.

Góc quay cực riêng

Từ +14,5o đến +16,5o, tính theo chế phẩm đă làm khô (Phụ lục 6.4).

Ḥa tan 2,00 g chế phẩm trong dung dịch acid formic khan 69,0% và pha loăng thành 50,0 ml với cùng dung môi. Đo góc quay cực của dung dịch thu được.

Tạp chất liên quan

Tiến hành bằng phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3).

Pha động: Hỗn hợp acetonitril - dung dịch kali dihydrophosphat 0,68% đă được diều chỉnh pH đến 3,7 bằng acid phosphoric (10 : 90).

Dung dịch thử: Ḥa tan 0,60 g chế phẩm trong hỗn hợp acid acetic băng - nước (1,5 : 98,5) và pha loăng thành 100,0 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu (1): Ḥa tan 9,0 mg diketopiperazin chuẩn (ĐC) trong hỗn hợp acid acetic băng - nước (1,5 : 98,5) và pha loăng thành 100,0 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu (2): Ḥa tan 30,0 mg phenylalanin (TT) trong hỗn hợp acid acetic băng - nước (15 : 85) và pha loăng thành 100,0 ml với cùng dung môi. Pha loăng 1,0 ml dung dịch thu được thành 10,0 ml bằng nước.

Dung dịch đối chiếu (3): Pha loăng 5,0 ml dung dịch thử thành 10,0 ml bằng nước. Pha loăng 3,0 ml dung dịch thu được thành 100,0 ml bằng nước.

Dung dịch phân giải: Ḥa tan 30,0 mg L-aspartyl-L-phenylalanin (TT) trong hỗn hợp acid acetic băng - nước (15 : 85) và pha loăng thành 100,0 ml với cùng dung môi. Pha loăng 1,0 ml dung dịch này thành 10,0 ml bằng nước. Trộn 1,0 ml dung dịch thu được với 1,0 ml dung dịch đối chiếu (2).

Điều kiện sắc kư:

Cột thép không gỉ (25 cm x 4,0 mm) được nhồi pha tĩnh C (5 đến 10 mm).

Detector quang phổ tử ngoại đặt ở bước sóng 220 nm.

Tốc độ ḍng: 1,0 ml/phút.

Thể tích tiêm: 20 ml.

Cách tiến hành:

Tiêm dung dịch đối chiếu (3). Điều chỉnh độ nhạy của thang đo sao cho chiều cao của pic chính không thấp hơn 50% của toàn thang đo. Tiêm dung dịch phân giải. Phép thử chỉ có giá trị khi trên sắc kư đồ dung dịch phân giải, độ phân giải giữa hai pic của phenylalanin và L-aspartyl-L-phenylalanin ít nhất phải bằng 3,5.

Tiêm dung dịch thử và các dung dịch đối chiếu với thời gian rửa giải gấp hai lần thời gian lưu của aspartam. Trên sắc kư đồ của dung dịch thử: Diện tích của pic tương ứng với diketopiperazin không được lớn hơn diện tích pic chính trên sắc kư đồ dung dịch đối chiếu (1) (1,5%) và diện tích của pic tương ứng với phenylalanin không được lớn hơn pic chính trên sắc kư đồ dung dịch đối chiếu (2) (0,5%). Tổng diện tích của tất cả các pic phụ, ngoài pic chính, trên sắc kư đồ dung dịch thử không được lớn hơn diện tích pic chính trên sắc kư đồ dung dịch đối chiếu (3) (1,5%), loại bỏ các pic của dung môi pha mẫu.

Kim loại nặng

Không được quá 10 phần triệu (Phụ lục 9.4.8).

Lấy 1,0 g chế phẩm tiến hành theo phương pháp 3.

Dùng 1 ml dung dịch ch́ mẫu 10 phần triệu (TT) để chuẩn bị mẫu đối chiếu.

Mất khối lượng do làm khô

Không được quá 4,5% (Phụ lục 9.6).

(1,000 g; 100 – 105 oC).

Tro sulfat

Không được quá 0,2% (Phụ lục 9.9, phương pháp 2).

Dùng 1,0 g chế phẩm.

Định lượng

Cân chính xác khoảng 0,250 g chế phẩm, ḥa tan trong hỗn hợp gồm 1,5 ml acid formic khan (TT) và 60 ml acid acetic khan (TT). Chuẩn độ bằng dung dịch acid percloric 0,1 N (CĐ). Xác định điểm tương đương bằng phương pháp chuẩn độ đo điện thế (Phụ lục 10.2).

1 ml dung dịch acid percloric 0,1 N (CĐ) tương đương với 29,43 mg C14H18N2O5.

Bảo quản

Đựng trong đồ bao gói kín.

Nhăn

Phải quy định rơ thời hạn sử dụng và điều kiện bảo quản.

Loại thuốc

Chất làm ngọt.

Chế phẩm

Viên nén aspartam, thuốc bột gói aspartam.