AMPICILIN

Ampicillinum

 

C16H19N3O4S                                        P.t.l: 349,4

Ampicilin là acid (6R)-6-(a-D-phenylglycylamino) penicilanic, phải chứa từ 96,0 đến 100,5% C16H19 N3O4S, tính theo chế phẩm khan.

Tính chất

Bột kết tinh trắng, hơi tan trong nước, thực tế không tan trong aceton, ethanol 96%, cloroform, dầu béo. Tan trong dung dịch acid loăng và dung dịch hydroxyd kiềm loăng.

Định tính

Có thể chọn một trong hai nhóm định tính sau:

Nhóm I: A, D

Nhóm II: B, C, D

A. Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) của chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại của ampicilin chuẩn (ĐC).

B. Tiến hành phương pháp sắc kư lớp mỏng theo định tính các penicilin (Phụ lục 8.2).

Dùng pha động B.

C. Phản ứng B trong phép thử phản ứng màu của các penicilin và cephalosporin (Phụ lục 8.3).

D. Phải đáp ứng phép thử nước.

Độ trong của dung dịch

Hoà tan 1,0 g chế phẩm trong 10 ml dung dịch acid hydrocloric 1 M (TT), đồng thời hoà tan 1,0 g chế phẩm trong 10 ml dung dịch amoniac 2 M (TT). Quan sát ngay sau khi hoà tan. Cả hai dung dịch trên không được đục hơn hỗn dịch chuẩn đối chiếu số II (Phụ lục 9.2).

pH

Từ 3,5 đến 5,5 (Phụ lục 6.2).

Xác định trên dung dịch chế phẩm 0,25% trong nước không có carbon dioxyd (TT).

Góc quay cực riêng

Từ +280o đến +305o, tính theo chế phẩm khan (Phụ lục 6.4).

Xác định trên dung dịch chế phẩm 0,25% trong nước không có carbon dioxyd (TT).

Tạp chất liên quan

Xác định bằng phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3) theo như mô tả trong phần Định lượng. Tiêm dung dịch chuẩn (2), rửa giải theo chế độ đẳng ḍng. Tiêm dung dịch thử (2) vừa mới pha và rửa giải theo chế độ đẳng ḍng. Ngay sau khi xuất hiện pic của ampicilin, tiến hành rửa giải gradient theo bảng sau. Nếu thành phần pha động đă được điều chỉnh để đạt được độ phân giải theo yêu cầu, duy tŕ thành phần này ở "thời điểm không" trong rửa giải gradient.

Thời gian

(phút)

Pha động A

(% tt/tt)

Pha động B

(% tt/tt)

0

30

45

85

0

0

15

100

100

 

Cân bằng cột với pha động đă chọn ban đầu trong thời gian 15 phút. Tiêm pha động A trong điều kiện rửa giải gradient để có được mẫu trắng. Trong sắc kư đồ của dung dịch thử (2), diện tích của bất kỳ pic nào, ngoài pic chính và pic của mẫu trắng, không được lớn hơn diện tích của pic chính có được trong sắc kư đồ của dung dịch chuẩn (2) (1,0%).

N,N- Dimethylanilin

Không được quá 20 phần triệu (Phụ lục 10.16, phương pháp 2).

Nước

Không được quá 2,0% (Phụ lục 10.3).

Dùng 0,300 g chế phẩm.

Tro sulfat

Không được quá 0,5% (Phụ lục 9.9, phương pháp 2).

Dùng 1,0 g chế phẩm.

Định lượng

Xác định bằng phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3).

Pha động A: Acid acetic loăng - kali dihydrophosphat 0,2 Macetonitril – nước (0,5 : 50 : 50 : 899,5).

Pha động B: Acid acetic loăng  - kali dihydrophosphat  0,2 Macetonitril – nước (0,5 : 50 : 400 : 549,5).

Dung dịch thử (1): Hoà tan 27,0 mg chế phẩm bằng pha động A trong b́nh định mức 50,0 ml. Thêm pha động A đến vạch.

Dung dịch thử (2): Hoà tan 27,0 mg chế phẩm với pha động A trong b́nh định mức 10,0 ml. Thêm pha động A đến vạch.

Dung dịch chuẩn (1): Hoà tan 27,0 mg ampicilin chuẩn dạng khan (ĐC) bằng pha động A trong b́nh định mức 50,0 ml. Thêm pha động A đến vạch.

Dung dịch chuẩn (2): Pha loăng 1,0 ml dung dịch chuẩn (1) với pha động A trong b́nh định mức 20,0 ml. Thêm pha động A đến vạch.

Dung dịch chuẩn (3): Pha loăng 1,0 ml dung dịch chuẩn (2) với pha động A trong b́nh định mức 25,0 ml. Thêm pha động A đến vạch.

Dung dịch phân giải: Hoà tan 2,0 mg cefradin chuẩn (ĐC) bằng pha động A trong b́nh định mức 50,0 ml. Thêm pha động A đến vạch. Hút chính xác 5,0 ml dung dịch này thêm 5,0 ml dung dịch chuẩn (1).

Điều kiện sắc kư:

Cột thép không gỉ (0,25 m x 4,6 mm) được nhồi silica gel octadecylsilyl (5 mm).

Detector: quang phổ tở ngoại ở bước sóng 254 nm.

Tốc độ ḍng: 1,0 ml/phút.

Thể tích tiêm: 50 µl.

Cách tiến hành: Cân bằng cột với pha động theo tỉ lệ A – B (85 : 15). Tiêm dung dịch phân giải, thử nghiệm chỉ có giá trị khi độ phân giải giữa hai pic chính ít nhất bằng 3,0. Nếu cần có thể điều chỉnh tỉ lệ A - B trong pha động. Hệ số dung lượng k’ của pic đầu tiên (ampicilin) là 2,0 – 2,5 đối với pic kia.

Tiêm dung dịch chuẩn (3). Điều chỉnh hệ thống để thu được pic đạt tỉ lệ tín hiệu/nhiễu ít nhất bằng 3.

Tiêm dung dịch chuẩn (1) 6 lần. Phép thử chỉ có giá trị khi độ lệch chuẩn tương đối của diện tích pic không quá 1,0%.

Tiêm lần lượt dung dịch thử (1) và dung dịch chuẩn (1). Tính hàm lượng phần trăm của ampicilin.

Bảo quản

Đựng trong lọ kín, để ở nhiệt độ dưới 30 oC.

Loại thuốc

Kháng khuẩn.

Chế phẩm

Viên nang, viên nén, hỗn dịch, thuốc tiêm, thuốc bột.