VIÊN NÉN ALBENDAZOL

Tabellae Albendazoli

 

Là viên nén chứa albendazol.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây:

 

Hàm lượng albendazol, C12H15N3O2S, từ 92,5 đến 107,5% so với hàm lượng ghi trên nhăn.

 

Tính chất

Viên màu trắng.

 

Định tính

A. Phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4).

Bản mỏng: Silica gel F254.

Dung môi khai triển: Cloroform - acid acetic băng - ether (60:10:10).

Dung dịch thử: Ḥa tan một lượng bột thuốc đă nghiền mịn chứa khoảng 100 mg albendazol trong 20 ml acid acetic băng (TT). Lọc.

Dung dịch đối chiếu: Ḥa tan 25 mg albendazol chuẩn trong 5 ml acid acetic băng (TT).

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 10µl mỗi dung dịch trên. Sau khi triển khai sắc kư, lấy bản mỏng ra, để bay hơi hết dung môi. Quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ở bước sóng 254 nm. Vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch thử phải có giá trị Rf và màu sắc tương ứng với vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch chuẩn.

B. Phổ hấp thụ của dung dịch thử trong phần định lượng phải cho đỉnh hấp thụ cực đại ở bước sóng 309 ± 1 mm (Phụ lục 4.1)

 

Độ ḥa tan (Phụ lục 11.4)

Thiết bị: Kiểu cánh khuấy.

Môi trường ḥa tan: 900 ml dung dịch acid hydrocloric 0,1 M (TT).

Tốc độ quay: 50 ṿng/phút

Thời gian: 30 phút

Dung dịch methanol acid : Lấy 50 ml methanol (TT) cho vào b́nh định mức 100 ml thêm 2 ml acid hydrocloric (TT), pha loăng vừa đủ với methanol (TT) đến vạch.

Dung dịch chuẩn: Cân chính xác khoảng 90 mg albendazol chuẩn cho vào b́nh định mức 250 ml, thêm 10 ml dung dịch methanol acid, lắc để hoà tan. Pha loăng với dung dịch acid hydrocloric 0,1 M (TT) vừa đủ đến vạch và lắc đều. Lấy 5 ml dung dịch này cho vào b́nh định mức 200 ml, pha loăng với dung dịch natri hydroxyd 0,1M (TT) vừa đủ đến vạch, lắc đều.

Cách tiến hành:

Lấy một phần dung dịch môi trường sau khi ḥa tan, lọc, bỏ 20 ml dịch lọc đầu. Pha loăng dịch lọc với dung dịch natri hydroxyd 0,1 M (TT) để thu được dung dịch có nồng độ tương đương với dung dịch chuẩn. Đo độ hấp thụ của dung dịch này và dung dịch chuẩn ở bước sóng cực đại khoảng 308 nm và cực tiểu khoảng 350 nm (phụ lục 4.1), cốc đo dày 1 cm. Dùng dung dịch natri hydroxyd 0,1 M (TT) làm mẫu trắng.

Tính hàm lượng albendazol, C12H15N3O2 S,  đă ḥa tan theo cách tính ở phần định lượng.

 

Định lượng

Cân 20 viên và tính khối lượng trung b́nh của viên, nghiền thành bột mịn. Cân chính xác một lượng bột tương ứng với khoảng 0,1g albendazol vào b́nh định mức 250 ml, thêm 150 ml dung dịch acid hydrocloric 0,1M trong methanol (TT), lắc cho tan hoàn toàn. Sau đó thêm dung dịch acid hydrocloric 0,1M trong methanol (TT) vừa đủ đến vạch. Lắc đều, lọc, loại bỏ dịch lọc đầu. Lấy chính xác 5,0 ml dịch lọc cho vào b́nh định mức 250 ml, pha loăng với dung dịch natri hydroxyd 0,1M (TT) vừa đủ đến vạch, lắc đều.

Thực hiện đồng thời một dung dịch chuẩn có cùng nồng độ. Đo độ hấp thụ của dung dịch thử và dung dịch chuẩn ở bước sóng cực đại khoảng 308 nm và cực tiểu khoảng 350 nm (phụ lục 4.1), cốc đo dày 1 cm. Dùng dung dịch natri hydroxyd 0,1 M (TT) làm mẫu trắng. Tính hàm lượng C12H15N3O2S dựa theo hàm lượng của albendazol chuẩn và tỷ số của hiệu số độ hấp thụ ở 2 bước sóng cực đại, cực tiểu của dung dịch thử so với dung dịch chuẩn.

 

Bảo quản

Đóng trong lọ kín, tránh ánh sáng.

 

Loại thuốc

Thuốc chống giun sán phổ rộng

 

Hàm lượng thường dùng

200 mg, 400 mg.