VIÊN NÉN ATROPIN SULFAT

Tabellae Atropini sulfatis

 

Là viên nén chứa atropin sulfat.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén”(Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây:

 

Hàm lượng atropin sulfat, (C17H23NO3)2.H2SO4.H2O, từ 90,0 đến 110,0% so với hàm lượng ghi trên nhăn.

Tính chất

Viên nén màu trắng.

Định tính

A. Cân một lượng bột viên tương ứng với 5 mg atropin sulfat, thêm 5 ml nước (TT), lắc kỹ 10-15 phút, lọc. Thêm vào dịch lọc 0,5 ml dung dịch acid hydrocloric 2 M (TT) và 0,5 ml dung dịch bari clorid 5% (TT), xuất hiện tủa trắng, không tan trong các acid.

B. Phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4).

Bản mỏng: Silica gel G.

Dung môi khai triển: Cloroform – aceton – diethylamin (50 : 40 : 10).

Dung dịch thử: Cân một lượng bột viên tương ứng với 5 mg atropin sulfat, thêm 10 ml ethanol 96% (TT), lắc 10-15 phút, lọc. Bốc hơi dịch lọc trên cách thuỷ cho đến khô. Hoà tan cắn thu được trong 1 ml ethanol 96% (TT).

Dung dịch đối chiếu: Dung dịch atropin sulfat chuẩn 0,5% (kl/tt) trong ethanol 96% (TT).

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 ml mỗi dung dịch trên. Triển khai sắc kư đến khi dung môi đi được 15 cm. Lấy bản sắc kư ra, sấy ở 105oC trong 20 phút, để nguội và phun dung dịch kali iodobismuthat (TT1).

Vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch thử phải phù hợp với vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu về vị trí, mầu sắc và kích thước.

Độ đồng đều hàm lượng (Phụ lục 11.2)

Lấy 1 viên, thêm 10,0 ml nước, lắc kỹ (hay để siêu âm) cho đến khi viên ră hoàn toàn, ly tâm. Lấy 5,0 ml lớp chất lỏng trong ở trên và tiến hành như mô tả ở mục Định lượng.

Định lượng

Dung dịch lục bromocresol: Ḥa tan 0,05 g lục bromocresol (TT) và 1,021 g kali biphtalat (TT) trong 6,0 ml dung dịch natri hydroxyd 0,2 M, thêm nước (TT) vừa đủ 100 ml. Lọc, nếu cần.

Dung dịch thử: Cân 20 viên, nghiền thành bột mịn. Cân chính xác một lượng bột viên tương ứng với khoảng 5 mg atropin sulfat vào b́nh định mức 100 ml, thêm 60 ml nước (TT), lắc kỹ 10-15 phút, thêm nước (TT) vừa đủ đến vạch. Lọc, loại bỏ dịch lọc đầu. Dùng dịch lọc.

Dung dịch chuẩn: Dung dịch atropin sulfat chuẩn, (C17H23NO3)2.H2SO4.H2O, có nồng độ chính xác khoảng 0,05 mg/ml.

Cách tiến hành: Lấy 5,0 ml dung dịch thử cho vào b́nh gạn có chứa sẵn 25,0 ml cloroform (TT), thêm 5,0 ml dung dịch lục bromocresol, chiết trong 2 phút và để yên cho tách lớp. Lấy 5,0 ml dung dịch chuẩn và tiến hành tương tự.

Đo độ hấp thụ của các lớp cloroform thu được ở 420 nm (Phụ lục 4.1) trong cốc đo dày 1 cm, so với mẫu trắng là cloroform (TT).

Tính hàm lượng atropin sulfat, (C17H23NO3)2.H2SO4.H2O, trong viên dựa vào độ hấp thụ đo được của mẫu chuẩn, mẫu thử và nồng độ (C17H23NO3)2.H2SO4.H2O của dung dịch chuẩn.

 

Bảo quản

Nơi khô mát, tránh ánh sáng.

Loại thuốc

Kháng acetyl cholin (ức chế đối giao cảm).

Hàm lượng thường dùng

0,5 mg.