VIÊN NÉN ATENOLOL

Tabellae Atenololi

 

Là viên nén, hay viên bao chứa atenolol.

Chế phẩm phải đáp ứng các yêu cầu trong chuyên luận “Thuốc viên nén” (Phụ lục 1.20) và các yêu cầu sau đây:

Hàm lượng atenolol, C14H22N2O3, từ 90,0 đến 110,0% so với lượng ghi trên nhăn.

Tính chất

Viên nén mầu trắng, hay viên bao mầu đồng nhất.

Định tính

A. Trong phần Định lượng, phổ tử ngoại (Phụ lục 4.1) của dung dịch thử trong khoảng 230-350 nm có các hấp thụ cực đại ở khoảng 276 nm và 283 nm.

B.Trong phần Tạp chất liên quan, thời gian lưu của pic chính trong sắc kư đồ thu được của dung dịch (1) phải tương ứng với thời gian lưu của pic atenolol trong sắc kư đồ thu được của dung dịch (3).

Tạp chất liên quan

Tiến hành bằng phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3)

Dung dịch đệm phosphat: Ḥa tan 6,8 g kali dihydrogen phosphat (TT) trong 1000 ml nước (TT), điều chỉnh pH tới 3,0 với acid phosphoric (TT).

Pha động: Ḥa tan 1,30 g natri octansulfonat trong hỗn hợp 700 ml dung dịch đệm phosphat và 300 ml methanol.

Dung dịch (1): Cân chính xác một lượng bột viên tương ứng với 50 mg atenolol, thêm 40 ml pha động, siêu âm 20 phút, pha loăng thành 50,0 ml với pha động, lọc. Sử dụng dịch lọc.

Dung dịch (2):  Pha loăng 1 ml dung dịch (1) thành 100 ml với pha động.

Dung dịch (3): Dung dịch atenolol 0,1% (kl/tt) trong pha động.

Điều kiện sắc kư:

Cột thép không gỉ (25 cm x 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh C (5 mm).

Detector quang phổ tử ngoại đặt ở bước sóng 275 nm.

Tốc độ ḍng: 1,0 ml/phút

Thể tích tiêm: 20 ml.

Cách tiến hành: Tiêm dung dịch (2), điều chỉnh sao cho chiều cao của pic chính bằng 20% thang đo. Tiêm dung dịch (1), tiến hành sắc kư trong khoảng thời gian gấp ba lần thời gian lưu của pic chính. Tổng diện tích của các pic phụ trong sắc kư đồ thu được của dung dịch (1) không được lớn hơn diện tích của pic chính trong sắc kư đồ thu được của dung dịch (2).

Độ ḥa tan (Phụ lục 11.4)

Thiết bị: Kiểu cánh khuấy.

Môi trường ḥa tan: 9 ml dung dịch acid hydrocloric (TT) pha loăng thành 1000 ml với nước (TT).

Tốc độ quay: 50 ṿng/phút.

Thời gian: 45 phút.

Cách tiến hành: Lấy một phần dung dịch môi trường đă ḥa tan mẫu thử, lọc. Pha loăng dịch lọc với môi trường ḥa tan để thu được dung dịch có nồng độ khoảng 10 mg atenolol /ml. Pha dung dịch atenolol chuẩn trong môi trường ḥa tan để có nồng độ chính xác khoảng 10 mg /ml. Đo độ hấp thụ của các dung dịch ở bước sóng 224 nm (Phụ lục 4.1) trong cốc đo dày 1 cm, dùng môi trường ḥa tan làm mẫu trắng. Dựa vào độ hấp thụ đo được của dung dịch chuẩn, dung dịch thử và nồng độ C14H22N3O3 của dung dịch chuẩn, tính hàm lượng atenolol, C14H22N2O3, đă ḥa tan trong mỗi viên.

Yêu cầu: Không được ít hơn 70% lượng atenolol, C14H22N2O3, so với hàm lượng ghi trên nhăn được ḥa tan trong 45 phút.

Định lượng

Cân 20 viên (đă loại bỏ lớp vỏ bao, nếu là viên bao), nghiền thành bột mịn. Cân chính xác một lượng bột viên tương ứng với khoảng 35 mg atenolol vào b́nh định mức 50 ml, thêm 30 ml ethanol (TT), làm nóng hỗn dịch tới 60oC và lắc trong 15 phút, thêm ethanol (TT) vừa đủ đến vạch, lắc đều. Lọc, loại bỏ dịch lọc đầu. Lấy 5,0 ml dịch lọc, pha loăng thành 50,0 ml với ethanol (TT).

Pha dung dịch atenolol chuẩn trong ethanol (TT) có nồng độ chính xác khoảng 0,07 mg/ml. Đo độ hấp thụ của dung dịch chuẩn và dung dịch thử ở bước sóng khoảng 276 nm (Phụ lục 4.1) trong cốc đo dày 1 cm, so với mẫu trắng là ethanol (TT). Dựa vào độ hấp thụ đo được của dung dịch chuẩn, dung dịch thử và nồng độ C14H22N2O3 của dung dịch chuẩn, tính hàm lượng atenolol, C14H22N2O3  trong viên.

Bảo quản

Nơi khô mát, tránh ánh sáng.

Loại thuốc

Chống tăng huyết áp

Hàm lượng thường dùng

25 mg; 50 mg; 100 mg