ACID BORIC

Acidum boricum

H3BO3                                                                                                                     P.t.l: 61,8

Acid boric phải chứa từ 99,0 đến 100,5% H3BO3.

Tính chất

Bột kết tinh trắng, mảnh, bóng, không màu, dính tay khi sờ hoặc tinh thể trắng. Tan trong nước và  ethanol 96%, dễ tan trong nước sôi và glycerin 85%.

Định tính

A. Hoà tan 0,1 g chế phẩm bằng cách đun nóng nhẹ trong 5 ml methanol (TT), thêm 0,1 ml acid sulfuric (TT). Đốt, dung dịch cho ngọn lửa màu xanh lá cây.

B. Dung dịch S có phản ứng acid.

Độ trong và màu sắc của dung dịch

Dung dịch S: Hoà tan 3,3 g chế phẩm trong 80 ml nước sôi, để nguội và pha loăng thành 100 ml bằng nước không có carbon dioxyd (TT).

Dung dịch S phải trong (Phụ lục 9.2) và không màu (Phụ lục 9.3, phương pháp 2).

pH

pH của dung dịch S từ 3,8 đến 4,8 (Phụ lục 6.2).

Độ tan trong ethanol 96%

Hoà tan 1,0 g chế phẩm trong 10 ml ethanol 96% (TT) sôi. Dung dịch thu được không được đục hơn hỗn dịch chuẩn số II (Phụ lục 9.2) và không màu (Phụ lục 9.3, phương pháp 2).

Tạp chất hữu cơ

Chế phẩm không được biến thành đen khi làm nóng liên tục tới đỏ.

Sulfat

Không được quá 0,045% (Phụ lục 9.4.14).

Lấy 10 ml dung dịch S pha loăng thành 15 ml bằng nước và tiến hành thử.

Kim loại nặng

Không được quá 15 phần triệu (Phụ lục 9.4.8).

Lấy 12 ml dung dịch S và tiến hành thử theo phương pháp 1. Dùng hỗn hợp gồm 2,5 ml dung dịch ch́ mẫu 2 phần triệu và 7,5 ml nước để chuẩn bị mẫu đối chiếu.

Định lượng

Hoà tan 1,000 g chế phẩm bằng cách làm nóng trong 100 ml nước có chứa 15 g manitol (TT). Chuẩn độ bằng dung dịch natri hydroxyd 1 N (CĐ) cho tới khi xuất hiện màu hồng, dùng 0,5 ml dung dịch phenolphtalein (TT) làm chỉ thị.

1 ml dung dịch natri hydroxyd 1 N (CĐ) tương đương với 61,80 mg H3BO3.