ACID ASCORBIC

Acidum ascorbicum

Vitamin C, Acid L-ascorbic

 

           

 

C6H8O6                                               P.t.l: 176,1

Acid ascorbic là (R)-5-[(S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-5H-furan 2-on, phải chứa từ 99,0 đến 100,5% C6H8O6.                      

Tính chất

Tinh thể không màu hay bột kết tinh trắng hoặc gần như trắng, bị biến màu khi tiếp xúc với không khí, ánh sáng và ẩm. Không mùi hoặc gần như không mùi. Dễ tan trong nước, tan trong ethanol 96%, thực tế không tan trong cloroform và ether. Chảy ở khoảng 190 °C cùng với phân huỷ.

Định tính

Có thể chọn một trong hai nhóm định tính sau:

Nhóm I: B,C

Nhóm II: A, C, D

Dung dịch S: Ḥa tan 1,0 g chế phẩm trong nước không có carbon dioxyd (TT) và pha loăng thành 20 ml bằng cùng dung môi.

A. Hoà tan 0,10 g chế phẩm trong nước và pha loăng ngay thành 100,0 ml với cùng dung môi. Cho 1,0 ml dung dịch mới pha vào 10 ml dung dịch acid hydrocloric 0,1 N (TT) và pha loăng thành 100,0 ml bằng nước. Đo độ hấp thụ tử ngoại (Phụ lục 4.1) của dung dịch thu được ngay sau khi pha loăng. Dung dịch chỉ có duy nhất một cực đại hấp thụ ở 243 nm. Giá trị A(1%, 1 cm) ở 243 nm nằm trong khoảng từ 545 đến 585.

B. Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) của chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại của acid ascorbic chuẩn (ĐC). Dập viên chứa 1 mg chế phẩm.

C. pH của dung dịch S nằm trong khoảng từ 2,1 đến 2,6 (Phụ lục 6.2).

D. Thêm 0,2 ml dung dịch acid nitric loăng (TT) và 0,2 ml dung dịch bạc nitrat 2% (TT) vào 1 ml dung dịch S, sẽ xuất hiện tủa màu xám.

Độ trong và màu sắc của dung dịch

Dung dịch S phải trong (Phụ lục 9.2) và màu không được đậm hơn màu mẫu VN7 (Phụ lục 9.3, phương pháp 2).

Góc quay cực riêng

Từ +20,5 đến +21,5o (Phụ lục 6.4)

Ḥa tan 2,50 g chế phẩm trong nước và pha loăng thành 25,0 ml với cùng dung môi để tiến hành thử.

Acid oxalic

Không được quá 0,2%.

Chuẩn bị đồng thời dung dịch thử và dung dịch đối chiếu như sau:

Dung dịch thử: Ḥa tan 0,25 g chế phẩm trong 5 ml nước. Trung tính hóa bằng dung dịch natri hydroxyd 2 M (TT) với giấy quỳ đỏ (TT).

Dung dịch đối chiếu: Ḥa tan 70 mg acid oxalic (TT) trong nước và pha loăng thành 500 ml với cùng dung môi, dùng 5,0 ml dung dịch này để chuẩn bị mẫu đối chiếu.

Thêm đồng thời vào mỗi dung dịch trên l ml dung dịch acid acetic 2 M (TT) và 0,5 ml dung dịch calci clorid 0,5 M (TT). Để yên trong 1 giờ. Dung dịch thử không được đục hơn dung dịch đối chiếu.

Đồng

Không được quá 5 phần triệu.

Xác định bằng phương pháp quang phổ nguyên tử hấp thụ. (Phụ lục 4.4, phương pháp 1).

Dung dịch thử: Ḥa tan 2,0 g chế phẩm trong dung dịch acid nitric 0,1 M (TT) và pha loăng thành 25,0 ml với cùng dung môi.

Dung dịch chuẩn: Chuẩn bị các dung dịch chuẩn đồng có chứa 0,2; 0,4 và 0,6 phần triệu bằng cách pha loăng dung dịch đồng mẫu 10 phần triệu (TT) bằng dung dịch acid nitric 0,1 M (TT).

Đo độ hấp thu ở 324,8 nm, dùng đèn cathod rỗng đồng làm nguồn bức xạ và ngọn lửa không khí- acetylen. Dùng dung dịch acid nitric 0,1 M (TT) để hiệu chỉnh máy về zero.

Sắt

Không được quá 2 phần triệu.

Xác định bằng phương pháp quang phổ nguyên tử hấp thụ (Phụ lục 4.4, phương pháp 1).

Dung dịch thử: Ḥa tan 5,0 g chế phẩm trong dung dịch acid nitric 0,1 M (TT) và pha loăng thành 25,0 ml với cùng dung môi.

Dung dịch chuẩn: Chuẩn bị các dung dịch chuẩn sắt có chứa 0,2; 0,4 và 0,6 phần triệu bằng cách pha loăng dung dịch sắt mẫu 20 phần triệu bằng dung dịch acid nitric 0,1 M  (TT).

Đo độ hấp thụ ở 248,3 nm, dùng đèn cathod rỗng sắt làm nguồn bức xạ và ngọn lửa không khí - acetylen. Dùng dung dịch acid nitric 0,1 M  (TT) để hiệu chỉnh máy về zero.

Kim loại nặng

Không được quá 10 phần triệu (Phụ lục 9.4.8).

Ḥa tan 2,0 g chế phẩm trong nước và pha loăng thành 20 ml với cùng dung môi. Lấy 12 ml dung dịch thu được thử theo phương pháp 1. Dùng dung dịch ch́ mẫu 1 phần triệu (TT) để chuẩn bị mẫu đối chiếu.

Tro sulfat

Không được quá 0,l% (Phụ lục 9.9, phương pháp 2).

Dùng 1,0 g chế phẩm.

Định lượng

Ḥa tan 0,150 g chế phẩm trong một hỗn hợp gồm 80 ml nước không có carbon dioxyd (TT) và 10 ml dung dịch acid sulfuric 1 M (TT). Thêm 1 ml dung dịch hồ tinh bột (TT). Chuẩn độ bằng dung dịch iod 0,1 N (CĐ) cho tới khi xuất hiện màu xanh tím bền vững.

1 ml dung dịch iod 0,1 N (CĐ) tương đương với 8,81 mg C6H8O6.

Bảo quản

Trong chai lọ kín, tránh ẩm, tránh tiếp xúc với kim loại và ánh sáng.

Loại thuốc

Vitamin C (vitamin tan trong nước). Chất bảo quản (chống oxy hoá).

Chế phẩm

Viên nén, viên nang, thuốc tiêm.