ACICLOVIR

Aciclovirum

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C8H11N5O3                                                                                                                        P.t.l:  225,2

Aciclovir là 2-amino-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-on, phải chứa từ 98,5 đến 101,0% C8H11N5O3, tính theo chế phẩm khan.

Tính chất

Bột kết tinh màu trắng hoặc gần như trắng. Khó tan trong nước, dễ tan trong dimethyl sulfoxyd, rất khó tan trong ethanol 96%. Tan trong các dung dịch acid vô cơ và hydroxyd kiềm loăng.

Định tính

Phổ hồng ngoại (Phụ lục 4.2) của chế phẩm phải phù hợp với phổ hồng ngoại của aciclovir chuẩn (ĐC).

Độ trong và màu sắc của dung dịch

Hoà tan 0,25 g chế phẩm trong dung dịch natri hydroxyd 0,1 M (TT) và pha loăng thành 25 ml với cùng dung môi. Dung dịch phải trong (Phụ lục 9.2) và không được có màu đậm hơn màu mẫu V(Phụ lục 9.3,  phương pháp 2).

Tạp chất liên quan

Không được quá 1%.

Xác định bằng phương pháp sắc kư lớp mỏng (Phụ lục 5.4).

Bản mỏng: Silica gel GF254 (TT).

Dung môi khai triển: Cloroform - methanol - amoniac đậm đặc (80 : 20 : 2).

Dung dịch thử: Ḥa tan 0,1 g chế phẩm trong dimethyl sulfoxyd (TT) và pha loăng thành 10 ml với cùng dung môi.

Dung dịch đối chiếu: Pha loăng 1,0 ml dung dịch thử thành 100 ml bằng dimethyl sulfoxyd (TT).

Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên bản mỏng 5 ml mỗi dung dịch trên. Triển khai sắc kư tới khi dung môi đi được khoảng 15 cm, lấy bản mỏng ra, để khô trong không khí và quan sát dưới ánh sáng tử ngoại ở  bước sóng 254 nm và 366 nm. Bất kỳ vết phụ nào trên sắc kư đồ của dung dịch thử cũng không được đậm màu hơn vết chính trên sắc kư đồ của dung dịch đối chiếu.

Guanin

Không được quá 0,7 %.

Xác định bằng phương pháp sắc kư lỏng (Phụ lục 5.3).

Pha động: Acid acetic băng - nước (1 : 999).

Dung dịch 1: Hoà tan một lượng cân chính xác aciclovir chuẩn (ĐC)guanin chuẩn (ĐC) trong dung dịch natri hydroxyd 0,1 N (TT) và pha loăng với nước để thu được dung dịch có nồng độ chính xác của mỗi chất khoảng 0,1 mg/ml.

Dung dịch 2: Hoà tan một lượng cân chính xác guanin chuẩn (ĐC) trong dung dịch natri hydroxyd 0,1 N (TT) và pha loăng với nước để thu được dung dịch có nồng độ chính xác khoảng 0,7 mg/ml.

Dung dịch chuẩn guanin: Cân chính xác khoảng 8,75 mg guanin chuẩn (ĐC) vào b́nh định mức 500 ml. Hoà tan trong 50 ml dung dịch natri hydroxyd 0,1 N (TT), pha loăng với nước đến vạch và lắc đều. Lấy 2,0 ml dung dịch này vào b́nh định mức 50 ml, pha loăng với dung dịch natri hydroxyd 0,01 N (TT) đến vạch và lắc đều để thu được dung dịch có  nồng độ chính xác khoảng 0,7 mg/ml.

Dung dịch thử: Ḥa một lượng cân chính xác khoảng 100 mg chế phẩm trong 20 ml dung dịch natri hydroxyd 0,1 N (TT) trong b́nh định mức 200 ml, pha loăng với nước đến vạch và lắc đều. Lấy 10,0 ml dung dịch này vào b́nh định mức 50 ml và pha loăng với dung dịch natri hydroxyd 0,01 N (TT) đến vạch và lắc đều.

Điều kiện sắc kư:

Cột thép không gỉ (30 cm ´ 4,2 mm) được nhồi pha tĩnh C (3 - 10 mm).

Detector quang phổ hấp thụ tử ngoại ở bước sóng 254 nm.

Tốc độ ḍng: 3 ml/ phút.

Thể tích tiêm: 20 ml.

Cách tiến hành:

Tiêm dung dịch 1: Độ phân giải giữa pic của aciclovir và guanin không được nhỏ hơn 2,0. Hệ số đối xứng của pic guanin không được lớn hơn 2.

Tiêm dung dịch 2: Độ lệch chuẩn tương đối giữa các lần tiêm của chiều cao hoặc diện tích pic guanin không được lớn hơn 2,0%.

Tiêm lần lượt dung dịch chuẩn guanin và dung dịch thử.

Tính hàm lượng % của guanin trong chế phẩm theo chiều cao hoặc diện tích pic của guanin trong dung dịch chuẩn guanin và dung dịch thử.

Nước

Không được quá 6,0% (Phụ lục 10.3).

Dùng 0,500 g chế phẩm.

Tro sulfat

Không được quá 0,1%. (Phụ lục 9.9, phương pháp 2).

Dùng 1,0 g chế phẩm.

Định lượng

Ḥa tan 0,150 g chế phẩm trong 60 ml acid acetic khan (TT). Chuẩn độ bằng dung dịch acid percloric 0,1 N (CĐ). Xác định điểm kết thúc bằng phương pháp chuẩn độ đo điện thế (Phụ lục 10.2). Song song làm mẫu trắng trong cùng điều kiện.

1 ml dung dịch acid percloric 0,1 N (CĐ) tương đương với 22,52 mg C8H11N5O3.

Bảo quản

Trong đồ đựng kín.

Loại thuốc

Thuốc kháng virus.

Chế phẩm

Kem, thuốc mỡ tra mắt, dung dịch tiêm truyền, hỗn dịch uống, viên nén.