HUYẾT THANH KHÁNG BẠNH HẦU

Immunoserum diphthericum

 

Giới thiệu

Huyết thanh kháng độc tố bạch hầu là chế phẩm chứa globulin kháng độc tố, có khả năng trung hoà đặc hiệu ngoại độc tố của Corynebacterium diphtheriae.

Nhận dạng

Huyết thanh kháng độc tố bạch hầu trung hoà độc tố của Corynebacterium diphtheriae làm cho độc tố này trở nên không độc, vô hại đối với động vật cảm thụ.

Các thử nghiệm kiểm định:

Huyết thanh kháng bạch hầu phải đáp ứng các thử nghiệm kiểm định ghi trong chuyên luận " Huyết thanh miễn dịch dùng cho người" và các yêu cầu sau đây:

Công hiệu

Công hiệu của huyết thanh kháng độc tố bạch hầu được thể hiện bằng số đơn vị quốc tế (đvqt) trong 1 ml.

Tiêu chuẩn: Không nhỏ hơn 500IU đvqt/ml.

Xác định công hiệu của huyết thanh kháng độc tố bạch hầu được thực hiện bằng phưng pháp trung hoà trong da thỏ hoặc bằng phương pháp trung hoà trên chuột lang (250-350 g/con) (Phụ lục 15. 15).

Bảo quản

Huyết thanh kháng bạch hầu cần được bảo quản trong điều kiện lạnh, từ  2OC đến 8OC, không để đông băng.

Nhăn

Các thông tin ghi trên nhăn được tuân thủ theo quy định chung ghi trong chuyên luậnđối với "Huyết thanh miễn dịch dùng cho người".