PHÁC ĐỒ: ĐIỀU TRỊ BƯỚU VÚ LÀNH TÍNH

1.Bướu sợi tuyến
Mổ lấy trọn
2.Bướu diệp thể
Mổ cắt rộng bướu
Kết quả Giải phẩu bệnh:

 Bướu diệp thể lành tính: Tái khám mỗi 6 tháng
 Bướu diệp thể ác tính: Đoạn nhũ
 Bướu diệp thể giáp biên ác:
     - Nếu bệnh nhân có điều kiện theo dõi, tái khám: Tái khám mỗi 3 tháng
     - Nếu bệnh nhân không có điều kiện theo dõi, tái khám: xét chỉ định đoạn nhũ