Lưu đồ xử trí trẻ có mẹ bị lao

(Bệnh viện Hùng Vương)

Lưu đồ xử trí trẻ có mẹ bị lao