SINH LÍ TOAN-KIỀM

GS. PTS. Nguyễn Công Khanh


1. Hệ thống điều hòa toan- kiềm
Sự điều hòa pH thông qua hệ thống đệm ở máu, hoạt động hô hấp và cơ chế bù trừ của thận. Thăng bằng toan-kiềm xác định bởi sự cân bằng về nồng độ điện giải H+ vào OH- trong dung dịch.
Bảng 10.1. TRỊ SỐ H+ VỚI SỰ THAY ĐỔI pH


pH

H+(nEq/l)

6,70

200

6,80

159

6,90

126

7,00

100

7,10

80

7,20

63

7,30

50

7,40

40

7,50

30

7,60

29

7,70

20

* nEq: nano Equivalent

Những chất đệm ở máu gồm proteinat hemoglobin hồng cầu, phosphat hữu cơ và vô cơ, carbonat (từ xương) và cả bicarbonat huyết tương và hồng cầu. Khoảng nửa khả năng đệm từ bicarbonat và một phần ba từ hemoglobin.

Thông khí hô hấp thải hàng ngày hàng ngàn miliequivalent (mEq) cacbon dioxit, nên phòng được sự hình thành acid yếu H2CO3 còn CO2 hòa tan trong huyết tương.
2. Xác định tình trạng toan - kiềm, cần phải đo pH và bicarbonat máu.
Bicarbonat có thể tính được khi biết được pH và PCO2, theo công thức sau:


.


Tra bảng 10.1 , khi biết pH, sẽ biết H+. Khi biết pH và bicarbonat, sẽ xác định được tình trạng rối loạn thăng bằng toan-kiềm.
Trị số bình thường về toan-kiềm trong máu xem ở bảng 10.2


Bảng 10.2 TRỊ SỐ VỀ TOAN - KIỀM BÌNH THƯỜNG


Mẫu máu

pH

PCO2

HOC3

CO2 toàn bộ*

Động mạch

7,38- 7,45

35- 45mmHg

23-27 mEq/1

24-28 mEq/I

Tĩnh mạch

735- 7,40

45- 50mmHg

24-.29mEq/l

25-50 mEq/l

* Ở trẻ nhỏ, CO2 toàn bộ là 20- 24 mEq/l  và pH thấp hơn khoảng 0,05.