RỐI LOẠN THĂNG BẰNG TOAN-KlỀM


GS. PTS. Nguyễn Công Khanh

Bình thường, pH của máu là 7,3-7,4 (bảng 10.2). Khi pH thay đổi và có rối loạn thăng bằng toan-kiềm. Khi pH dưới 7,3 là có nhiễm toan, khi pH trên 7,4 là có nhiễm kiềm.
Theo phương trình Henderson - Hasselbalch:


 

Tùy theo sự thay đổi, hoặc ở PCO2 hoặc ở HCO3- mà phân ra nhiễm toan-kiềm hô hấp hay chuyển hóa. Khi PCO2 tăng, pH sẽ giảm, gây nhiễm toan hô hấp. Ngược lại, khi PCO2 giảm, pH sẽ tăng, gây nhiễm kiềm hô hấp.
Tương tự như vậy khi HCO3-  tăng lên sẽ gây nhiễm kiềm chuyển hóa, khi HCO3-  giảm sẽ gây nhiễm toan chuyển hóa (hình 10.3).


Bàng 10.11.RỐI LOẠN TOAN-KIỀM CÓ BÙNội môi có một cơ chế bù trừ để điều chỉnh pH, thông qua hệ thống đệm, hô hấp và bài tiết ở thận. Song nhiều khi không thể bù hoàn toàn được sự rối loạn toan-kiềm ban đầu, tạo ra rối loạn toan - kiềm có bù (bảng 10.11.).


Bảng 10.11.RỐI LOẠN TOAN-KIỀM CÓ BÙ