CÁC HÓA CHẤT THƯỜNG DÙNG TRONG XÉT NGHIỆM KÍ SINH TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT

1. DUNG DỊCH BẢO QUẢN (CỐ ĐỊNH PHÂN)
1.1. Formol 10%

+ Formaldehyd 40% 100ml
+ Nước cất hoặc NaCl 0,85% 1000ml
Formol 5%
+ Formaldehyd 40% 50ml
+ Nước cất hoặc NaCl 0,85% 1000ml
1.2. F2AM (Phenol – Formol – Alcool – Methylene blue)
– Dung dịch mẹ (dùng trong 5 năm):
+ Xanh Methylene 2g
+ Cồn ethylic 95° 40ml
+ Phenol đậm đặc 8ml

+ Formol 10ml
+ Nước cất 40ml
– Dung dịch sử dụng:
+ Dung dịch mẹ 1ml
+ Formol 10ml
+ Phenol 0,1ml
+ Nước cất 89ml
1.3. Dung dịch MIF (Merthiolate Iodin Formol)
MIF cố định tốt nhất cho các loại đơn bào, gồm 2 dung dịch:
– Dung dịch mẹ MIF:
+ Nước cất 250ml
+ Dung dịch Merthiolate 1/1000 200ml
+ Formaldehyd 40% 25ml
+ Glycerin 5ml
– Dung dịch Lugol:
+ Iod 5ml
+ Kali Iodua 10ml
+ Nước cất 100ml
Trước khi dùng, lấy 2,35ml dung dịch MIF đổ vào 0,15ml dung dịch Lugol (không được làm
ngược lại). Lượng phân dùng là 0,25g.
1.4. Dung dịch PVA (Polyvinyl alcohol)
Cồn Polyvinyl dùng làm chất định hình, bán dưới dạng bột.
Đổ từ từ 5g PVA vào dung dịch sau đây để ở nhiệt độ 75°C.
+ Glycerol 1,5ml
+ Acid acetic băng 5,0ml
+ Dung dịch Schaudinn (*) 93,5ml
(*) Dung dịch Schaudinn gồm:
+ Dung dịch bão hòa HgCl2 2 phần
+ Cồn 1 phần
1.5. Dung dịch SAF (Sodium acetat – acetic acid formol)
Bảo quản được bào nang và thể hoạt động đơn bào, trứng nang của trùng bào tử và bào tử của
Microsporidium.
Có thể dùng cho cả tiêu bản nhuộm vĩnh viễn và tập trung.
+ Sodium acetate 1,5g
+ Acid acetic lạnh 2ml
+ Formaldehyd 40% 4ml
+ Nước cất 92ml
2. DUNG DỊCH XÉT NGHIỆM PHÂN TRỰC TIẾP
2.1. NaCl 0,85% – 0,9%

+ NaCl 8,5g
+ Nước cất cho đủ 1000ml
2.2. Lugol 5%
Dùng để nhuộm trứng, ấu trùng, đặc biệt là các bào nang của đơn bào.
– Dung dịch dự trữ:
+ Iod 5g
+ Kali iodua 10g
+ Nước cất cho đủ 100ml
Pha Iod và Kali iodua cho tan, sau đó cho nước cất vào. Hoặc cho một ít Kali iodua vào một ít nước cất, sau đó cho Iod vào, hòa tan rồi cho hết Kali iodua và nước cất vào. Lọc vào chai nâu, đậy kín tránh ánh sáng.
– Dung dịch sử dụng 1% – 2%:
+ Iod 1g – 2g
+ Kali iodua 2g – 4g
+ Nước cất 100ml
Hoặc pha 1/4 dung dịch dự trữ với nước cất đem sử dụng.
3. HÓA CHẤT DÙNG TRONG PHƯƠNG PHÁP TẬP TRUNG PHÂN
3.1. Nước muối bão hòa d = 1,15 1,20

+ NaCl 25 – 30g
+ Nước cất cho đủ 100ml
3.2. ZnSO4 33,1%
+ ZnSO4 bột 33,1g
+ Nước cất 100ml
3.3. Formol 10%
3.4. Ether nguyên chất
3.5. Glycerin nguyên chất
4. DUNG DỊCH SÁT TRÙNG
4.1. Phenol 5%
4.2. Formol 4% – 5%
4.3. Nước Javel

EBOOK GIÁO TRÌNH KÝ SINH TRÙNG THỰC HÀNH

CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN KÍNH HIỂN VI
CÁCH CHUẨN ĐỘ KÍNH HIỂN VI
THU THẬP VÀ BẢO QUẢN PHÂN ĐỂ XÉT NGHIỆM TÌM KÝ SINH TRÙNG
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM PHÂN TÌM KÝ SINH TRÙNG
KỸ THUẬT TẬP TRUNG KÝ SINH TRÙNG TRONG PHÂN
CÁC KỸ THUẬT CHUYÊN BIỆT ĐỂ PHÁT HIỆN KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT
CẤY PHÂN
CÁC KỸ THUẬT NHUỘM MẪU PHÂN
ƯỚC LƯỢNG SỐ GIUN BẰNG CÁCH ĐẾM TRỨNG
KỸ THUẬT TÌM MỠ TRONG PHÂN
KỸ THUẬT TÌM MÁU TRONG PHÂN
KỸ THUẬT LÀM LÀN MÁU MỎNG VÀ GIỌT MÁU DÀY
KỸ THUẬT NHUỘM MÁU TÌM KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT
KỸ THUẬT KHẢO SÁT TIÊU BẢN MÁU
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM TÌM GIUN CHỈ TRONG MÁU
PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN BẰNG KỸ THUẬT MIỄN DỊCH HỌC
PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA TIẾT TÚC
KỸ THUẬT BẢO QUẢN VÀ CHUYÊN CHỞ TIẾT TÚC
PHƯƠNG PHÁP LÀM TIÊU BẢN TIẾT TÚC
KỸ THUẬT MỔ MUỖI
ĐẠI CƯƠNG XÉT NGHIỆM VI NẤM
KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM CƠ BẢN TÌM NẤM
KỸ THUẬT CẤY NẤM
HÌNH THỂ ẤU TRÙNG VÀ GIUN TRƯỞNG THÀNH
NHẬN DẠNG CÁC LOẠI SÁN LÁ
NHẬN DẠNG CÁC LOẠI SÁN DẢI (SÁN DÂY)
HÌNH THỂ TRỨNG GIUN, SÁN THƯỜNG GẶP
ĐƠN BÀO ĐƯỜNG RUỘT
NHỮNG VẬT THỂ CÓ THỂ TÌM THẤY TRONG PHÂN
HÌNH THỂ KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT Ở NGƯỜI
HÌNH THỂ TIẾT TÚC Y HỌC
CHẨN ĐOÁN VI NẤM NGOÀI DA
CHẨN ĐOÁN VI NẤM NGOẠI BIÊN
CHẨN ĐOÁN VI NẤM CANDIDA
CHẨN ĐOÁN VI NẤM ASPERGILLUS
CHẨN ĐOÁN VI NẤM CRYPTOCOCCUS
VI NẤM HOẠI SINH
CÁC HÓA CHẤT THƯỜNG DÙNG TRONG XÉT NGHIỆM KÍ SINH TRÙNG ĐƯỜNG RUỘT
HÓA CHẤT – THUỐC NHUỘM – MÔI TRƯỜNG TRONG XÉT NGHIỆM NẤM