HUYỆT: Hồi Dương Cửu Châm Huyệt

HÌNH ẢNHTÊN HUYỆT

Có 9 (Cửu) huyệt có tác dụng làm phục hồi dương khí (hồi dương), vì vậy gọi là Hồi Dương Cửu Châm.

XUẤT XỨ

Châm Cứu Tụ Anh.

VỊ TRÍ

Gồm 9 huyệt: Á Môn (Đc 15) + Dũng Tuyền (Th 1) + Hoàn Khiêu (Đ 30) + Hợp Cốc (Đtr 4) + Tam Âm Giao (Ty 6) + Thái Khê (Th.3) + Trung Quản (Nh 12) + Túc Tam Lý (Vi 36).


ĐẶC TÍNH

Kỳ Huyệt.

CHỦ TRỊ

Cấp cứu chứng thoát dương, cứu tỉnh.

CHÂM CỨU

Tùy theo vị trí của từng huyệt.